Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Te veel stress om mindfulness te doen

Te veel stress om mindfulness te doen

Relax More - Te veel stress om mindfulness te doen

Te druk, geen tijd

Een tijd­je gele­den ver­tel­de een deel­ne­mer in de begin­fa­se van de mind­ful­nesstrai­ning dat het mis­schien toch niet zo’n goed idee was geweest om eraan te begin­nen. Ze was eigen­lijk te druk om te oefe­nen en zou lie­ver de trai­ning doen wan­neer ze in wat rus­ti­ger vaar­wa­ter in haar leven was.

Zul­ke eer­lijk­heid kan alleen maar gewaar­deerd wor­den. En nader onder­zocht. Want: klopt de rede­na­tie? Moet je leven inder­daad in rus­tig vaar­wa­ter zijn alvo­rens je met een mind­ful­ness­trai­ning kunt beginnen?

Wanneer beginnen?

Het is waar dat een mind­ful­ness­trai­ning soms extra druk geeft. Men­sen begin­nen aan zo’n trai­ning omdat ze geleefd wor­den door de agen­da, door druk, door stress. En dan moet je nóg wat, name­lijk ‘huis­werk’ doen voor zo’n training…

Mark Rete­ra, maker van de strip Dirk­Jan, weet dat gevoel goed te vangen:

Relax More - Te veel stress om mindfulness te doen

Een onder­deel van het pro­bleem is dat deel­ne­mers (nog) niet zien waar ze keu­zes kun­nen — en soms moe­ten — maken. Het is op basis van auto­ma­tis­men, gewoon­ten en patro­nen dat we niet toe­ko­men aan zaken die we echt belang­rijk vin­den. Auto­ma­tis­men zoals ja zeg­gen tegen nog wat extra werk of tegen soci­a­le con­tac­ten of ver­plich­tin­gen, geen nee zeg­gen tegen het zoveel­ste inhouds­lo­ze tv-pro­gram­ma of niet in de gaten heb­ben hoe­veel tijd er ver­lo­ren gaat aan — zoge­naamd — soci­a­le media.

Draai het om

Ik, als trai­ner, kan die keu­zes niet maken voor de deel­ne­mers, en het is ook mijn werk niet. Het is mijn werk om met de deel­ne­mers te zien waar het auto­ma­tis­me ligt en hoe keu­zes in zicht kun­nen komen. Daar­na ver­trouw ik er voor de vol­le 100% op dat er ook een keus gemaakt gaat wor­den. (En, voor de wijs­neu­zen: inder­daad, dat zal soms de ver­keer­de keus zijn, maar daar kun je dan ook weer een keus maken…)

Van­daar dat ik de rede­na­tie omdraai, en zeg, als iemand meldt dat hij of zij meer rust nodig heeft om te kun­nen gaan mediteren:

Als je niet nu begint met mediteren,
zal het nooit rustig worden in je leven.

De ontmanteling

De eni­ge wij­ze om wer­ke­lijk los te komen van auto­ma­tis­men en patro­nen, om ze wer­ke­lijk te door­zien, is in het moment zelf. Het moment dat ze de kop opste­ken en je leven voor je drei­gen te bepa­len. Daar kun je boe­ken over lezen of gesprek­ken met ande­ren over heb­ben, maar dat valt alle­maal in het niet bij zelf doen, oefe­nen en ervaren.

De aan­dachts­spier trai­nen, zodat je keu­zes kunt maken en zelf de baas wordt over je leven of beter om leert gaan klach­ten die anders met je op de loop zou­den gaan. Dan kan er rust ont­staan en betaalt de inspan­ning van de trai­ning zich­zelf ruim­schoots terug.

Daar­bij komt het een enke­le keer voor dat er inder­daad zoveel in het leven van een deel­ne­mer aan de hand is dat het beter is de start even uit te stel­len. Er zijn ech­te over­macht­si­tu­a­ties en daar pas­sen we dan ook een mouw aan.

Sommigen denken er anders over…

Zon­der gek­heid: ik trof recent op de web­si­te van een Wel­ness­Cen­trum een aan­bod aan waar­on­der een trai­ning “De kracht van aan­dacht (mind­ful­ness)”. Uiter­aard voor een prijs die een hoge kwa­li­teit doet ver­moe­den. Of, zo u wilt, een hoge prijs die kwa­li­teit moet suggereren. 😉

Ik heb drie keer de deel­na­me­voor­waar­den gele­zen, alvo­rens in lachen uit te bar­sten. Ziehier:

Deze trai­ning is niet geschikt als u:

* onvol­doen­de ken­nis en vaar­dig­he­den heeft om uw func­tie goed uit te oefenen
* teveel stress heeft en zich niet kunt ontspannen

Ja, het stond er echt. Nog ver­der klik­kend, naar een ande­re vari­ant van deze trai­ning, lees ik:

Deze trai­ning is niet geschikt als u teveel stress heeft en zich niet kunt ontspannen.

Jammer

OK, het was dus geen typefout.
Je maakt het jezelf als trai­nings­bu­reau wel lek­ker mak­ke­lijk als je je doel­groep zoekt in de men­sen die het­geen je biedt al kun­nen óf niet nodig heb­ben. Immers: waar­om is deze trai­ning nodig als je “goed func­ti­o­neert, vol­doen­de vaar­dig bent in gren­zen stel­len, con­fron­te­ren, feed­back geven en actief luis­te­ren” [ook een citaat van deze site…]?

Dit riekt naar het ver­ko­pen van siga­ren uit eigen doos.
Heel jam­mer en het zijn dit soort bedrij­ven die het con­cept mind­ful­ness een slech­te naam bezorgen.

Wees daar­om dus gerust kri­tisch op bedrij­ven die mind­ful­ness aan­bie­den én hun trai­ners!

Foto: Robin Pier­re on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
3
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top