Home » Learn More » Lijf en leden » These feet are made for walkin’

These feet are made for walkin’

Relax More - These feet are made for walkin’ 1

Weer een mooi ver­haal van Qig­ong cur­sist Hel­een gekre­gen. Dank je wel, Heleen!

Relax More - These feet are made for walkin’ Lang­zaam zoek ik in de boe­ken­rij­en van de bibli­o­theek. In één van de boe­ken­kas­ten van de bibli­o­theek staat het boek “Wan­del je wij­zer: stad en natuur als coach” van Aat van der Harst. Het boek bevat infor­ma­tie, foto’s, gedich­ten en reis­er­va­rin­gen. De bood­schap van Van der Harst is dat wan­de­len je inzich­ten kan geven en onder­steu­ning kan geven bij de gene­zing van gees­te­lij­ke en licha­me­lij­ke pijn. Het men­se­lijk lichaam en de men­se­lij­ke geest zijn vol­gens hem afge­stemd op wan­de­len: The­se feet are made for walkin’.

Wandelen met aandacht

Het boek staat vol sug­ges­ties om het wan­de­len extra inte­res­sant te maken. Van der Harst beschrijft onder ande­re the­ma-wan­de­lin­gen en wan­de­lin­gen bij ver­schil­len­de weer­ty­pen. Vol­gens hem is het niet nodig om ver te rei­zen of te lopen om de omge­ving te bele­ven. Dit sluit aan bij mijn bele­ving dat er dicht­bij al veel te zien is. Als ik ga wan­de­len met “buur­hond” Storm, zie ik de  kas­tan­je­bo­men, esdoorns, mei­doorns en kren­ten­boom­pjes. Nog veel meer dan ik gaat hond Storm op in de omge­ving: hij springt bij mooi weer in de beek, snuf­felt aan bij­na elk gras­spriet­je en jaagt een­den de stui­pen op het lijf.

Wandelen en gezondheid

In het boek ver­wijst Van der Harst naar het werk van Rai­ner Brä­mer, een Duit­se natuur-soci­o­loog die onder­zoek doet naar aller­lei aspec­ten van het wan­de­len. Vol­gens Rai­ner Brä­mer is wan­de­len goed voor de afweer en de stof­wis­se­ling. Ook ver­wijst Aart van der Harst naar het boek “Loop je zor­gen uit je lijf” van Thom Hart­mann. Ik citeer uit het boek van Van de Harst:

Hart­mann stelt vast dat bij het lopen bei­de her­sen­helf­ten gelijk­tij­dig en in gelij­ke mate wor­den gesti­mu­leerd. … Daar­door kun­nen de her­se­nen nega­tie­ve gedach­ten­pa­tro­nen oplos­sen die zijn ont­staan als gevolg van stress of trau­ma­ti­sche ervaringen.

Wandelen en Qigong

De rus­ti­ge bewe­gin­gen van het wan­de­len en de staan­de bewe­gin­gen van Qig­ong lij­ken op elkaar: ze horen bei­de tot bewe­gin­gen die men­sen al dui­zen­den jaren maken. Bei­de acti­vi­tei­ten lij­ken het ver­mo­gen te heb­ben om licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke pijn en span­ning te ver­lich­ten, ook pijn en span­ning die zich soms bij­na let­ter­lijk heeft vast­ge­zet in het lichaam.

Op die manier kun­nen Qig­ong, wan­de­len, maar waar­schijn­lijk ook ande­re bewe­gin­gen die met aan­dacht uit­ge­voerd kun­nen wor­den, zoals dan­sen, zwem­men of fiet­sen, bij­dra­gen ons wel­zijn en onze gezond­heid. Dat wil niet zeg­gen dat de zie­ken­hui­zen dicht kun­nen en wan­de­len hét medi­cijn is, dat alles kan oplos­sen. Maar ik ben in elk geval wel geïn­spi­reerd door het boek om vaker te voet op ont­dek­kings­reis te gaan.

Boek: “Wan­del je wij­zer; Stad en natuur als coach”, Aat van der Harst, ISBN 9789025902155

Foto: Ben Hart­ley on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top