Info en kosten

Hoe ziet een sessie eruit?

Tij­dens een trau­ma-the­ra­pie-ses­sie wer­ken we met ver­schil­len­de metho­den. Soms zal een medi­ta­tie deel uit­ma­ken van de ses­sie, soms een bewe­gings­oe­fe­ning. Soms gebrui­ken we het whi­te-board, soms alleen onze ver­beel­ding. Er is geen vast ver­loop van een ses­sie. Lees de blogs, rechts in de zij­balk, om een beeld te krij­gen van de prin­ci­pes ach­ter de sessies.

Kosten

Een ses­sie duurt een uur en kost voor par­ti­cu­lie­ren € 80 en voor bedrij­ven of instan­ties € 95 (vrij van BTW). Je ont­vangt een fac­tuur; of de werk­ge­ver of beta­len­de instan­tie, als dat aan de orde is. Voor mini­ma en stu­den­ten is een aan­pas­sing van de prijs moge­lijk. Neem con­tact op als je hier­van gebruik zou wil­len maken of ver­meld dit dui­de­lijk wan­neer je je aan­meldt. Men­sen met een PGB kun­nen er soms voor kie­zen dit voor per­soon­lij­ke ses­sies trai­ning te gebruiken.

Vergoeding coaching

Coa­ching komt niet in aan­mer­king voor ver­goe­ding door de zorgverzekeraar.

Vergoeding traumatherapie 2021

Soms is ver­goe­ding ach­ter­af van (een deel van) de kos­ten door de zorg­ver­ze­ke­ring moge­lijk. Deze PDF (ook hier te down­lo­a­den) geeft een goe­de indi­ca­tie voor de moge­lij­ke ver­goe­din­gen voor 2021.

Ande­re moge­lij­ke rou­tes voor ver­goe­ding zou­den via de werk­ge­ver kun­nen zijn (bij­na alle werk­ge­vers heb­ben een bud­get voor pre­ven­tie en/of een bud­get per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling), via de Arbo­dienst (te bena­de­ren via bijv. de bedrijfs­arts of ‑maat­schap­pe­lijk werk is een moge­lijk­heid). Dit hangt erg af van je per­soon­lij­ke situ­a­tie en in hoe­ver­re de omstan­dig­he­den je func­ti­o­ne­ren belemmeren.

Annuleringsregeling

Bij annu­le­ring bin­nen 24 uur (mits er spra­ke is van coro­na-gere­la­teer­de klach­ten) of bij niet ver­schij­nen op een afspraak wordt de ses­sie in reke­ning gebracht.

Kennis maken?

Op dit moment is er een cli­ën­ten­stop. Per­soon­lijk ken­nis­ma­ken zit er dus niet in. Kijk op www.bodymindopleidingen.nl/therapeuten om een ande­re the­ra­peut in je buurt te vinden.

Scroll to Top