Home » Boeddhisme

Boeddhisme

Relax More - Aandacht is het uitgangspunt van alle spirituele wegen

Aandacht is het uitgangspunt van alle spirituele wegen

Mind­ful­ness staat vol­op in the pic­tu­re. Jon Kabat-Zinn ‘ver­taal­de’ ruim der­tig jaar gele­den het boed­dhis­me voor de wes­ter­se mens en ont­wik­kel­de Mind­ful­ness Based Stress Reduc­ti­on. Zijn lief­de voor het leven zet­te hem aan tot deze oncon­ven­ti­o­ne­le stap: ‘Aan­dacht brengt ons …

Aan­dacht is het uit­gangs­punt van alle spi­ri­tu­e­le wegen Lees verder »

Meditatie is geen vlucht

Medi­ta­tie is niet een uit de maat­schap­pij stap­pen, een vlucht uit de maat­schap­pij, maar een goe­de voor­be­rei­ding om de maat­schap­pij IN te stap­pen. We noe­men dit “geën­ga­geerd Boed­dhis­me”. Wan­neer we naar een medi­ta­tie­cen­trum gaan, kun­nen we het idee heb­ben dat …

Medi­ta­tie is geen vlucht Lees verder »

Relax More - Resultaten van compassietraining

Resultaten van compassietraining

Een mind­ful­ness-ver­die­pings­trai­ning? Toen ik voor het eerst hoor­de van een Mind­­ful­­ness-ver­­­die­­pings­­trai­­ning, genaamd (Zelf)compassietraining, een aan­tal jaren gele­den, had ik wel wat scep­ti­sche gedach­ten. Zo van “hm, zou dat geen com­mer­ci­ë­le truc zijn?” Er zijn immers al een aan­tal mind­­ful­­ness-vari­a­­ties, waarvan …

Resul­ta­ten van com­pas­sie­trai­ning Lees verder »

Relax More - Mindfulness anyone?

Mindfulness anyone?

Door André van der Braak De tijd dat mind­ful­ness wat lache­rig werd afge­daan als een mar­gi­naal ver­schijn­sel ligt onder­tus­sen wel ach­ter ons. Er ver­schij­nen seri­eu­ze weten­schap­pe­lij­ke stu­dies over mind­ful­ness. Maar het bes­te bewijs dat mind­ful­ness de exo­ti­sche fase ont­groeid is, is …

Mind­ful­ness any­o­ne? Lees verder »

Relax More - De weg (kwijt?)

De weg (kwijt?)

Ja, sor­ry, ik kon het niet laten om er ‘kwijt’ ach­ter te typen… De Weg is de naam van het boek van Michael Puett en Chris­ti­ne Gross-Loh. Er is veel over geschre­ven de afge­lo­pen maan­den, in mijn per­cep­tie eigen­lijk altijd wel …

De weg (kwijt?) Lees verder »

Relax More - De oorsprong van Mindfulness (2)

De oorsprong van Mindfulness (2)

Gis­te­ren de woor­den van Frits Kos­ter over mindfulness/aandacht/sati (Pali). Van­daag maken we het een graad­je offi­ci­ë­ler: we pak­ken het Boed­dhis­tisch woor­den­boek erbij. Onli­ne is een mooie vari­ant te vin­den, waar ik onder­staan­de uit heb gese­lec­teerd: Sati Indach­tig­heid; oplet­tend­heid; opmerk­zaam­heid; is …

De oor­sprong van Mind­ful­ness (2) Lees verder »

Relax More - Beyond McMindfulness 1

Beyond McMindfulness

In een arti­kel op The Huf­fing­ton Post gaan Ron Pur­ser en David Loy in op het ver­schijn­sel mind­ful­ness, een tech­niek die momen­teel als war­me brood­jes over de toon­bank gaat. Cri­ti­ci spre­ken al over McMind­ful­ness. Loy is de auteur van het …

Beyond McMind­ful­ness Lees verder »

Scroll to Top