Home » chronisch

chronisch

Mindfulness verbetert psychisch welzijn

Mind­ful­ness­trai­ning met medi­ta­tie en bewe­gings­oe­fe­nin­gen ver­be­tert de psy­chi­sche gezond­heid van pati­ën­ten met lang­du­rig onver­klaar­de fysie­ke klach­ten, zoals chro­ni­sche rug­pijn, buik­pijn, hoofd­pijn of hart­klop­pin­gen. Dit blijkt uit onder­zoek waar­op psy­chi­a­ter in oplei­ding His­ke van Raves­teijn pro­mo­veer­de bij het UMC St Radboud. …

Mind­ful­ness ver­be­tert psy­chisch wel­zijn Lees verder »

Relax More - PTSS en stressgerelateerde aandoeningen en auto-immuunziekten

PTSS, stressgerelateerde aandoeningen en auto-immuunziekten

Inlei­ding Recent onder­zoek van weten­schap­pers uit IJs­land en Zwe­den laat zien dat men­sen die PTSS (Post-Trau­­ma­­ti­­sche Stress Stoor­nis) heb­ben gehad een ver­hoog­de kans heb­ben op het krij­gen van auto-immuun­­ziek­­ten. Het onder­zoek is gepu­bli­ceerd in het voor­aan­staan­de Jour­nal of the Ame­ri­can Medical …

PTSS, stress­ge­re­la­teer­de aan­doe­nin­gen en auto-immuun­ziek­ten Lees verder »

Mindfulness verbetert gezondheidstoestand bij Type 2 Diabetes

Mind­ful­ness en sui­ker­ziek­te Een MBSR (Mind­ful­ness Based Stress Reduc­ti­on) inter­ven­tie is effec­tief in het ver­be­te­ren van de gezond­heids­toe­stand en het ver­la­gen van de fre­quen­tie van depres­sie bij men­sen met type 2 dia­be­tes (sui­ker­ziek­te). Aldus een publi­ca­tie in het blad Dia­be­tes Care. …

Mind­ful­ness ver­be­tert gezond­heids­toe­stand bij Type 2 Dia­be­tes Lees verder »

Relax More - Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen (foto: Rob Feber)

Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen

Fibro­my­al­gie wordt in de volks­mond ook wel eens ‘spier­reuma’ of ‘weke delen reu­ma’ genoemd. Een uiterst ver­ve­len­de aan­doe­ning die veel ver­schil­len­de uitings­vor­men kan heb­ben. Pijn in spie­ren, pijn­ge­voe­lig­heid, ver­min­der­de belast­baar­heid, snel­le ver­moeid­heid, stijf­heid, slech­ter sla­pen en con­cen­tra­tie­stoor­nis­sen zijn slechts enkele …

Fibro­my­al­gie: Tai Chi veel beter dan gewo­ne lichaams­oe­fe­nin­gen Lees verder »

Relax More - Het effect van Tai Chi op chronische ziekten

Het effect van Tai Chi op chronische ziekten

Recent ver­scheen een mooi onder­zoek over het effect van Tai Chi op vier chro­ni­sche aan­doe­nin­gen: borst­kan­ker, arthritis, hart­fa­len en chro­nisch obstruc­tief longlij­den (COPD). Opzet De onder­zoe­kers heb­ben hier­voor een meta-ana­­ly­­se gedaan van een groot aan­tal stu­dies over dit onder­werp. Ze …

Het effect van Tai Chi op chro­ni­sche ziek­ten Lees verder »

Scroll to Top