Home » denken

denken

Relax More - Ontsluier je leven

Ontsluier je leven

Mind­ful­ness is een heel ande­re manier van omgaan met ons dage­lijk­se bestaan, waar­in we heel vaak niet opmer­ken wat zich vlak voor onze ogen afspeelt. We zien ons leven door een slui­er van gedach­ten, idee­ën, menin­gen en con­cep­ten, en we …

Ont­slui­er je leven Lees verder »

Relax More - Onrust tijdens de meditatie

Onrust tijdens de meditatie

Zeer regel­ma­tig zul­len we erva­ren dat onze geest niet rust in stra­len­de tevre­den­heid gedu­ren­de een hele medi­ta­tie­ses­sie. Waar­om niet? Omdat we jaren­lang getraind heb­ben in wen­sen, stre­ven, vast­klam­pen, krij­gen, meer wil­len; en daar­mee natuur­lijk het onder­lig­gen­de gevoel bekrach­ti­gen dat dit moment …

Onrust tij­dens de medi­ta­tie Lees verder »

Relax More - Niet waarom, maar HOE

Niet waarom, maar HOE

Een zacht­moe­di­ge aan­pak van depres­sie Deze blog­post is geschre­ven door dr. Ser­­van-Schrei­­ber en ver­scheen in Ode 117 Isa­bel­le weet wat het bete­kent om depres­sief te zijn, dus vindt ze het advies van haar psy­chi­a­ter nog­al won­der­lijk. Hij vraagt of ze …

Niet waar­om, maar HOE Lees verder »

Relax More - Mindfulness als trucje

Mindfulness als trucje

Blij­ven oefe­nen? Voor de twee­de keer volg ik de Com­pas­sie­trai­ning (MBCL), een ver­volg op de 9‑weekse Min­dulf­ness­trai­ning. Natuur­lijk bij Ronald/Relax more! Het is alweer 7 jaar gele­den dat ik voor het eerst ken­nis­maak­te met Mind­ful­ness, de 9‑weekse (MBSR) volg­de, de …

Mind­ful­ness als truc­je Lees verder »

Relax More - Gewaarzijn

Gewaarzijn

Gewaar­zijn is niet het­zelf­de als den­ken. Het is een com­ple­men­tai­re vorm van intel­li­gen­tie, een manier van weten, die min­stens zo krach­tig is als den­ken, en mis­schien wel krach­ti­ger. Jon Kabat-Zinn in Full Cata­strop­he Living: Using the Wis­dom of Your Body …

Gewaar­zijn Lees verder »

Relax More - Open de deur

Open de deur

Wan­neer je Zen medi­ta­tie beoe­fent, pro­beer niet te stop­pen met den­ken. Als iets in je geest opkomt, laat het bin­nen­ko­men en laat het eruit gaan. Het zal niet lang blij­ven. Wan­neer je pro­beert je den­ken te stop­pen, bete­kent dat dat het …

Open de deur Lees verder »

Scroll to Top