Home » effect

effect

Mindfulness verbetert psychisch welzijn

Mind­ful­ness­trai­ning met medi­ta­tie en bewe­gings­oe­fe­nin­gen ver­be­tert de psy­chi­sche gezond­heid van pati­ën­ten met lang­du­rig onver­klaar­de fysie­ke klach­ten, zoals chro­ni­sche rug­pijn, buik­pijn, hoofd­pijn of hart­klop­pin­gen. Dit blijkt uit onder­zoek waar­op psy­chi­a­ter in oplei­ding His­ke van Raves­teijn pro­mo­veer­de bij het UMC St Radboud. …

Mind­ful­ness ver­be­tert psy­chisch wel­zijn Lees verder »

Relax More - De muze in het moment

De muze in het moment

Ieder­een weet dat medi­ta­tie je helpt ont­span­nen. Maar kan medi­ta­tie ook de symp­to­men van depres­si­vi­teit en angst­stoor­nis­sen ver­lich­ten en de kwa­li­teit van leven ver­be­te­ren voor chro­nisch zie­ken? Vol­gens recent onder­zoek wel. Door Mary Des­mond Pin­ko­wish. Wie nog nooit heeft gemediteerd, …

De muze in het moment Lees verder »

Relax More - Effecten van Yoga

Effecten van Yoga

Weten­schap­pe­lijk onder­zoek en zelf­on­der­zoek. Ver­schilt dat nou echt zo van elkaar? Metho­disch zijn er gro­te over­lap­pin­gen; zelf­on­der­zoek zou je als een N=1 kun­nen beti­te­len. Je kunt je afvra­gen waar­om er aan weten­schap­pe­lijk onder­zoek meer waar­de, zelfs meer waar­heids­ge­hal­te wordt toegekend, …

Effec­ten van Yoga Lees verder »

Scroll to Top