Home » emoties

emoties

Wat is vrijheid?

Vrij­heid bete­kent de moge­lijk­heid heb­ben om een keu­ze te maken. Bij­voor­beeld een keu­ze in hoe we op bepaal­de din­gen rea­ge­ren. Wan­neer onze wijs­heid niet bij­zon­der goed is ont­wik­keld, kan onze vrij­heid ver­dwij­nen door pro­vo­ca­ties van ande­ren. In zul­ke geval­len zouden …

Wat is vrij­heid? Lees verder »

Relax More - RAIN: vier stappen om te werken met moeilijke emoties 1

De RAIN van zelfcompassie

Inlei­ding Tara Brach is psy­cho­the­ra­peut en medi­ta­tie­le­raar. Daar­bij is ze erva­rings­des­kun­di­ge op het gebied van een chro­ni­sche ziek­te die gepaard gaat met moe­heid en pijn. Ze heeft enke­le mooie boe­ken geschre­ven over (zelf-)compassie en stuurt regel­ma­tig gelei­de medi­ta­ties rond via …

De RAIN van zelf­com­pas­sie Lees verder »

Relax More - Compassietraining, meer dan alleen maar meer mindfulness

Compassietraining, meer dan alleen maar meer mindfulness

Mind­ful­ness-ver­volg­trai­ning Toen ik een aan­tal jaar gele­den voor het eerst hoor­de van een Mind­­ful­­ness-ver­­­vol­g­­trai­­ning, had ik er gemeng­de gevoe­lens bij. Mind­ful­ness is een trai­ning die al een behoor­lijk posi­tief effect kan heb­ben op de manier waar­op men­sen met stress en …

Com­pas­sie­trai­ning, meer dan alleen maar meer mind­ful­ness Lees verder »

Relax More - Trauma’s laten in het lichaam diepe sporen na - Interview met Bessel van der Kolk

Trauma’s laten in het lichaam diepe sporen na — Interview met Bessel van der Kolk

Inlei­ding Pra­ten met getrau­ma­ti­seer­de kin­de­ren? ‘Ja, maar leer ze eerst hoe ze hun lichaam kun­nen kal­me­ren’, zegt de Neder­­lands-Ame­ri­­kaan­­se psy­chi­a­ter Bes­sel van der Kolk. Hij vindt het onbe­grij­pe­lijk dat aan­ra­king, bewe­ging en ver­beel­dings­kracht uit de mees­te the­ra­pie­ën zijn ver­ban­nen. ‘Het …

Trauma’s laten in het lichaam die­pe spo­ren na — Inter­view met Bes­sel van der Kolk Lees verder »

Scroll to Top