Home » fibromyalgie

fibromyalgie

Mindfulness verbetert psychisch welzijn

Mind­ful­ness­trai­ning met medi­ta­tie en bewe­gings­oe­fe­nin­gen ver­be­tert de psy­chi­sche gezond­heid van pati­ën­ten met lang­du­rig onver­klaar­de fysie­ke klach­ten, zoals chro­ni­sche rug­pijn, buik­pijn, hoofd­pijn of hart­klop­pin­gen. Dit blijkt uit onder­zoek waar­op psy­chi­a­ter in oplei­ding His­ke van Raves­teijn pro­mo­veer­de bij het UMC St Radboud. …

Mind­ful­ness ver­be­tert psy­chisch wel­zijn Lees verder »

Relax More - Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen (foto: Rob Feber)

Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen

Fibro­my­al­gie wordt in de volks­mond ook wel eens ‘spier­reuma’ of ‘weke delen reu­ma’ genoemd. Een uiterst ver­ve­len­de aan­doe­ning die veel ver­schil­len­de uitings­vor­men kan heb­ben. Pijn in spie­ren, pijn­ge­voe­lig­heid, ver­min­der­de belast­baar­heid, snel­le ver­moeid­heid, stijf­heid, slech­ter sla­pen en con­cen­tra­tie­stoor­nis­sen zijn slechts enkele …

Fibro­my­al­gie: Tai Chi veel beter dan gewo­ne lichaams­oe­fe­nin­gen Lees verder »

Scroll to Top