Home » filmpje

filmpje

Luisteren, een onderschatte kunst

“Het akoes­ti­sche land­schap waar­in wij ons bevin­den, in het Engels een veel mooi­er woord: sounds­ca­pe, is iede­re ver­za­me­ling van gelui­den, bij­na als een schil­de­rij een col­lec­tie van visu­e­le attrac­ties is”, aldus com­po­nist R. Mur­ray Scha­fer. “Wan­neer je zorg­vul­dig luis­tert naar het …

Luis­te­ren, een onder­schat­te kunst Lees verder »

Relax More - Mocean (motion)

Mocean (motion)

De mooi­ste gol­ven In dit blog wil ik graag een heel mooi film­pje met je delen. Over gol­ven.Acht minu­ten lang de mooi­ste gol­ven van de zee in slow-moti­on. Ik schreef al eer­der over wol­ken. Ook al van die mooie golfbewegingen. …

Mocean (moti­on) Lees verder »

Relax More - Leren alleenzijn

Leren alleen zijn

Ik kreeg een tijd­je gele­den een mooi film­pje toe­ge­stuurd. How to be alo­ne heet het. Het is gemaakt door film­maak­ster Andrea Dorf­man, op basis van een gedicht van Tanya Davis. Dat gedicht kunt u vin­den als u het film­pje op …

Leren alleen zijn Lees verder »

Relax More - In Utero 1

In Utero

De film De Ame­ri­kaan­se docu­men­tai­re­maak­ster Kath­leen Man Gyl­len­haal brengt met ‘In Ute­ro’ een mee­sle­pen­de, cine­ma­to­gra­fi­sche docu­men­tai­re die op zoek gaat naar één van de groot­ste mys­te­ries van het men­se­lij­ke leven. Hoe ver­loopt het leven in de baar­moe­der en wat voor …

In Ute­ro Lees verder »

Relax More - Dát is een depressie

Dát is een depressie

Ik voel­de een begra­fe­nis in mijn her­se­nen, rou­wen­den lie­pen heen en weer, lie­pen, lie­pen tot ik voel­de dat ze bij zin­nen kwa­men. Toen ze alle­maal zaten, ging een dienst slaan als een trom, slaan, slaan, tot ik voel­de dat mijn geest was afgestompt. …

Dát is een depres­sie Lees verder »

Relax More - Het grote plaatje

Het grote plaatje

Wan­neer een foto van de aar­de, van­uit de ruim­te geno­men, beschik­baar is, kan een nieu­we, krach­ti­ge visie ont­staan. Woor­den die de Brit­se astro­loog en kos­mo­loog Fred Hoy­le schreef in 1948 — pre­cies 20 jaar voor­dat de foto die je hierboven …

Het gro­te plaat­je Lees verder »

Relax More - Iedereen is blind

Iedereen is blind

Ilan Amit over­leed in 2013. Hij was een Joods wis­kun­di­ge, filo­soof, defen­sie­spe­ci­a­list en mys­ti­cus die blind werd op z’n 45e. Amit schreef “The Lamp: A (not qui­te) spi­ri­tu­al bio­grap­hy”. Blind gewor­den Eni­ge tijd nadat Ilan blind was, kwam hij via …

Ieder­een is blind Lees verder »

Relax More - Jagten

Jagten

Hij stond al een tijd­je op de har­de schijf, de film Jag­ten. Ik zag er een beet­je tegen­op ernaar te gaan kij­ken en had hem bij­na ‘per onge­luk’ gewist. Bij­na gewist Jag­ten (Deens voor ‘de jacht’) gaat over een man …

Jag­ten Lees verder »

Relax More - Het meest wonderlijke...

Het meest wonderlijke…

Het meest won­der­lij­ke feit is de ken­nis dat de ato­men waar­uit het leven op aar­de bestaat, de ato­men waar­uit het men­se­lijk lichaam bestaat, her­leid­baar zijn tot de smelt­kroes die lich­te ele­men­ten kook­te tot zwa­re ele­men­ten in zijn kern, onder extre­me tem­pe­ra­tuur en druk. Deze …

Het meest won­der­lij­ke… Lees verder »

Relax More - Beweging in beeld

Beweging in beeld

Het ene kunst­pro­ject lijkt het ande­re wel op te vol­gen, zo ineens in dit weblog… Dit keer viel mijn oog op het werk van Tobi­as Gremm­ler. Een veel­zij­dig kun­ste­naar die o.a. met bewe­ging en film werkt. Hij heeft een heel mooi …

Bewe­ging in beeld Lees verder »

Een belangrijke foto

Een prach­tig film­pje, dat is het. Het begint al met de muziek: “Shi­ne on you cra­zy dia­mond” van Pink Floyd, dit film­pje van ESA/NASA, geti­teld Keep loo­king up, opge­dra­gen aan astro­noom Carl Sagan. Hier­on­der de door mij ver­taal­de tekst van …

Een belang­rij­ke foto Lees verder »

Scroll to Top