Home » onderzoek

onderzoek

Mindfulness verbetert psychisch welzijn

Mind­ful­ness­trai­ning met medi­ta­tie en bewe­gings­oe­fe­nin­gen ver­be­tert de psy­chi­sche gezond­heid van pati­ën­ten met lang­du­rig onver­klaar­de fysie­ke klach­ten, zoals chro­ni­sche rug­pijn, buik­pijn, hoofd­pijn of hart­klop­pin­gen. Dit blijkt uit onder­zoek waar­op psy­chi­a­ter in oplei­ding His­ke van Raves­teijn pro­mo­veer­de bij het UMC St Radboud. …

Mind­ful­ness ver­be­tert psy­chisch wel­zijn Lees verder »

De effectiviteit van online mindfulness-programma’s

Inlei­ding Onze samen­le­ving ver­an­der­de in 2020 behoor­lijk door het coro­na­vi­rus. Met alle onze­ker­heid die daar­bij hoort, bestaat er onver­min­derd (of mis­schien juist wel méér) behoef­te aan mindfulness-programma’s.  Er is nog maar wei­nig gede­gen onder­zoek gedaan waar een onli­ne mind­­ful­­ness-pro­­gram­­ma precies …

De effec­ti­vi­teit van onli­ne mindfulness-programma’s Lees verder »

Relax More - Certificaat Somatic Experiencing Practitioner!

Certificaat Somatic Experiencing Practitioner!

Laat­ste oplei­dings­week Afge­lo­pen week was ik voor de zes­de en laat­ste keer een week op pad voor mijn oplei­ding tot Soma­tic Expe­rien­cing ® Prac­ti­ti­o­ner, ofte­wel Lichaams­ge­richt Trau­ma­the­ra­peut. Een bij­zon­de­re week. Niet alleen omdat het de laat­ste was, maar ook omdat …

Cer­ti­fi­caat Soma­tic Expe­rien­cing Prac­ti­ti­o­ner! Lees verder »

Relax More - Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen (foto: Rob Feber)

Fibromyalgie: Tai Chi veel beter dan gewone lichaamsoefeningen

Fibro­my­al­gie wordt in de volks­mond ook wel eens ‘spier­reuma’ of ‘weke delen reu­ma’ genoemd. Een uiterst ver­ve­len­de aan­doe­ning die veel ver­schil­len­de uitings­vor­men kan heb­ben. Pijn in spie­ren, pijn­ge­voe­lig­heid, ver­min­der­de belast­baar­heid, snel­le ver­moeid­heid, stijf­heid, slech­ter sla­pen en con­cen­tra­tie­stoor­nis­sen zijn slechts enkele …

Fibro­my­al­gie: Tai Chi veel beter dan gewo­ne lichaams­oe­fe­nin­gen Lees verder »

Relax More - Verhoogt zelfcompassie de motivatie om jezelf te verbeteren?

Zelfcompassie versus zelfwaardering

Het klinkt mis­schien para­doxaal. Het beoe­fe­nen van een com­pas­sie­vol­le hou­ding jegens fou­ten en tekort­ko­min­gen maakt dat we méér gemo­ti­veerd zijn ons­zelf te ver­be­te­ren. En toch is dat wat er uit onder­zoek kwam. Van com­pas­sie naar onver­schil­lig­heid? Een aan­tal onder­zoe­kers ver­moed­de dat de accepterende …

Zelf­com­pas­sie ver­sus zelf­waar­de­ring Lees verder »

Relax More - Verband tussen veroudering en angst en depressie

Verband tussen veroudering en angst en depressie

Het pro­mo­tie­on­der­zoek van Josi­ne Ver­hoe­ven – psy­cho­loog en onder­zoe­ker bij GGZ inGeest – geeft aan­wij­zin­gen dat psy­cho­lo­gi­sche stress, zoals die wordt erva­ren door men­sen met een depres­sie of een angst­stoor­nis, een uit­wer­king heeft op de ver­ou­de­ring van het lichaam. Het hebben …

Ver­band tus­sen ver­ou­de­ring en angst en depres­sie Lees verder »

Relax More - Spotlight

Spotlight

Spot­light, een klei­ne redac­tie van de Bos­ton Glo­be die zich bezig houdt met onder­zoeks­jour­na­lis­tie­ke pro­jec­ten. Ook de naam van de film met als the­ma een groot onder­zoek van deze redac­tie naar mis­bruik in de Katho­lie­ke kerk. Spot­light: de film Een uiterst boei­en­de film, …

Spot­light Lees verder »

Relax More - Effecten van Yoga

Effecten van Yoga

Weten­schap­pe­lijk onder­zoek en zelf­on­der­zoek. Ver­schilt dat nou echt zo van elkaar? Metho­disch zijn er gro­te over­lap­pin­gen; zelf­on­der­zoek zou je als een N=1 kun­nen beti­te­len. Je kunt je afvra­gen waar­om er aan weten­schap­pe­lijk onder­zoek meer waar­de, zelfs meer waar­heids­ge­hal­te wordt toegekend, …

Effec­ten van Yoga Lees verder »

Relax More - Meditatie lijkt veroudering in het brein tegen te gaan 1

Meditatie lijkt veroudering in het brein tegen te gaan

Men­sen die jaren­lang regel­ma­tig medi­te­ren, ver­to­nen een rela­tief klei­ne afna­me van grij­ze stof in hun her­se­nen als ze ouder wor­den. Dat mel­den Ame­ri­kaan­se onder­zoe­kers in het weten­schap­pe­lijk tijd­schrift Fron­tiers in Psy­cho­lo­gy. Afna­me van grij­ze stof De afna­me van grij­ze stof begint …

Medi­ta­tie lijkt ver­ou­de­ring in het brein tegen te gaan Lees verder »

Scroll to Top