Home » vrede

vrede

Ik en de ander

Wan­neer we con­ti­nu den­ken aan “ik, mij­zelf, mij” en alleen maar over ons­zelf pra­ten, beper­ken we ern­stig het for­maat van de wereld waar we toe wil­len beho­ren. De gebeur­te­nis­sen die plaats­vin­den in het benau­wen­de kli­maat van de zelf­ge­richt­heid, heb­ben een …

Ik en de ander Lees verder »

Twee wolven

Een oude Che­ro­kee indi­aan geeft zijn klein­zoon onder­richt over het leven.“Bin­nen in me is een gevecht gaan­de”, zegt hij tegen de jon­gen. “Het is een afschu­we­lijk gevecht tus­sen twee wol­ven. De ene wolf bestaat uit woe­de, jaloe­zie, ver­driet, spijt, hebzucht, …

Twee wol­ven Lees verder »

Relax More - Hoe een beroerte kan voelen...

Hoe een beroerte kan voelen…

Inlei­ding In de jaren die ik werk­te in de regu­lie­re gezond­heids­zorg heb ik heel veel men­sen gezien met een beroer­te. Ik vind het een zeer indruk­wek­kend ziek­te­beeld. Men­sen ver­an­de­ren soms com­pleet, wor­den een ander mens. Afhan­ke­lijk­heid, spraak­stoor­nis­sen, ver­lam­ming. Iets dat …

Hoe een beroer­te kan voe­len… Lees verder »

Relax More - Vrede kun je leren

Vrede kun je leren

De auteurs Eni­ge tijd gele­den ver­scheen bij De Bezi­ge Bij een klein boek­je geti­teld Vre­de Kun Je Leren. Het is geschre­ven door het Bel­gi­sche auteurs­duo David van Rey­brou­ck en Tho­mas d’Ansembourg. Eerst­ge­noem­de is als schrij­ver in Neder­land voor­al bekend sinds …

Vre­de kun je leren Lees verder »

Scroll to Top