Home » vrij

vrij

De diepste natuur van onze geest

Lief­de en com­pas­sie zijn, teza­men met enke­le ande­re eigen­schap­pen, fun­da­men­te­le kwa­li­tei­ten, ver­an­kerd in de diep­ste natuur van onze geest. In deze onver­an­der­lij­ke kwa­li­tei­ten ligt de fei­te­lij­ke bron van vei­lig­heid voor ons­zelf en ande­ren. Je dit te rea­li­se­ren bete­kent je eigen waar­dig­heid en …

De diep­ste natuur van onze geest Lees verder »

Wat is vrijheid?

Vrij­heid bete­kent de moge­lijk­heid heb­ben om een keu­ze te maken. Bij­voor­beeld een keu­ze in hoe we op bepaal­de din­gen rea­ge­ren. Wan­neer onze wijs­heid niet bij­zon­der goed is ont­wik­keld, kan onze vrij­heid ver­dwij­nen door pro­vo­ca­ties van ande­ren. In zul­ke geval­len zouden …

Wat is vrij­heid? Lees verder »

Scroll to Top