Home » wetenschap

wetenschap

Chi Kung in het park tijdens Wereld Tai Chi Dag 2018 (foto: Rob Feber)

Qigong bij de preventie, behandeling en herstellen van COVID-19

Inlei­ding In dit blog wil ik een recent onder­zoek samen­vat­ten (het ver­scheen 10 mei 2020) en nabe­spre­ken. Het betreft een kli­ni­sche review over de rol die Qig­ong kan spe­len bij lucht­weg­in­fec­ties. Qig­ong-oefe­­nin­­gen staan bekend om hun heil­zaam effect. Door het …

Qig­ong bij de pre­ven­tie, behan­de­ling en her­stel­len van COVID-19 Lees verder »

Relax More - Anatomisch bewijs voor het bestaan van meridianen

Wetenschappelijk anatomisch bewijs voor het bestaan van meridianen

Inlei­ding Het zoe­ken naar zicht­ba­re teke­nen van meri­di­a­nen of acu­punc­tuur­pun­ten in ons weef­sel is al een tijd­je gaan­de. Ik heb in de Tai Chi en Qig­ong les­sen al vaker ver­teld over het baan­bre­ken­de werk en het ver­fijn­der onder­zoek naar bindweefsel. …

Weten­schap­pe­lijk ana­to­misch bewijs voor het bestaan van meri­di­a­nen Lees verder »

Relax More - Hoe een beroerte kan voelen...

Hoe een beroerte kan voelen…

Inlei­ding In de jaren die ik werk­te in de regu­lie­re gezond­heids­zorg heb ik heel veel men­sen gezien met een beroer­te. Ik vind het een zeer indruk­wek­kend ziek­te­beeld. Men­sen ver­an­de­ren soms com­pleet, wor­den een ander mens. Afhan­ke­lijk­heid, spraak­stoor­nis­sen, ver­lam­ming. Iets dat …

Hoe een beroer­te kan voe­len… Lees verder »

Relax More - Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Multiple Sclerose, mindfulness helpt bij de kwaliteit van leven

Mul­ti­ple Scle­ro­se — MS Af en toe schrijf ik iets over een weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Een tijd­je gele­den ont­dek­te ik een arti­kel over het ver­be­te­ren van de kwa­li­teit van leven met behulp van mind­ful­ness voor men­sen met MS. Mul­ti­ple Scle­ro­se. Een slo­pen­de ziekte, …

Mul­ti­ple Scle­ro­se, mind­ful­ness helpt bij de kwa­li­teit van leven Lees verder »

Relax More - Waarom mediteren?

Waarom mediteren?

Mat­thieu Ricard staat bekend als “geluk­kig­ste man in de wereld”, dus het is niet ver­ba­zing­wek­kend dat hij geluk­kig zijn als een belang­rij­ke reden noemt om te medi­te­ren. In een inter­view met boed­dhis­tisch kwar­taal­blad Tri­cy­cle werd hem gevraagd om een visie …

Waar­om medi­te­ren? Lees verder »

Relax More - Mindfulness anyone?

Mindfulness anyone?

Door André van der Braak De tijd dat mind­ful­ness wat lache­rig werd afge­daan als een mar­gi­naal ver­schijn­sel ligt onder­tus­sen wel ach­ter ons. Er ver­schij­nen seri­eu­ze weten­schap­pe­lij­ke stu­dies over mind­ful­ness. Maar het bes­te bewijs dat mind­ful­ness de exo­ti­sche fase ont­groeid is, is …

Mind­ful­ness any­o­ne? Lees verder »

Relax More - De wolk is de zee 1

De wolk is de zee

Ik volg al een tijd­je de web­si­te Cloudappreciationsociety.org. Ja, u leest het goed: een club men­sen die wol­ken waar­de­ren. Een erg mooi ini­ti­a­tief en daar mag wat mij betreft best een web­si­te aan gewijd wor­den. U kunt zelfs lid worden …

De wolk is de zee Lees verder »

Relax More - Verhoogt zelfcompassie de motivatie om jezelf te verbeteren?

Zelfcompassie versus zelfwaardering

Het klinkt mis­schien para­doxaal. Het beoe­fe­nen van een com­pas­sie­vol­le hou­ding jegens fou­ten en tekort­ko­min­gen maakt dat we méér gemo­ti­veerd zijn ons­zelf te ver­be­te­ren. En toch is dat wat er uit onder­zoek kwam. Van com­pas­sie naar onver­schil­lig­heid? Een aan­tal onder­zoe­kers ver­moed­de dat de accepterende …

Zelf­com­pas­sie ver­sus zelf­waar­de­ring Lees verder »

Relax More - Tai Chi bij versleten knie

Tai Chi bij versleten knie

Dat rijmt mooi… Maar klopt het ook? Het lijkt er wel op. Onder­zoe­kers van de medi­sche facul­teit van Tufts Uni­ver­si­ty in Bos­ton heb­ben gevon­den dat Tai Chi net zo effec­tief is als gewo­ne fysi­o­the­ra­pie, waar­mee het een inte­res­sant alter­na­tief is. Het blijkt dat …

Tai Chi bij ver­sle­ten knie Lees verder »

Een belangrijke foto

Een prach­tig film­pje, dat is het. Het begint al met de muziek: “Shi­ne on you cra­zy dia­mond” van Pink Floyd, dit film­pje van ESA/NASA, geti­teld Keep loo­king up, opge­dra­gen aan astro­noom Carl Sagan. Hier­on­der de door mij ver­taal­de tekst van …

Een belang­rij­ke foto Lees verder »

Relax More - Meditatie, een intiem proces

Meditatie, een intiem proces

Medi­ta­tie is één van de belang­rijk­ste gereed­schap­pen die we heb­ben om ons­zelf aan­dach­tig­heid of mind­ful­ness aan te leren of te ont­wik­ke­len. Medi­ta­tie is een manier om op een weten­schap­pe­lij­ke wij­ze naar jezelf te kij­ken, zodat je je psy­cho­lo­gi­sche situ­a­tie nauwkeurig …

Medi­ta­tie, een intiem pro­ces Lees verder »

Relax More - Meditatie lijkt veroudering in het brein tegen te gaan 1

Meditatie lijkt veroudering in het brein tegen te gaan

Men­sen die jaren­lang regel­ma­tig medi­te­ren, ver­to­nen een rela­tief klei­ne afna­me van grij­ze stof in hun her­se­nen als ze ouder wor­den. Dat mel­den Ame­ri­kaan­se onder­zoe­kers in het weten­schap­pe­lijk tijd­schrift Fron­tiers in Psy­cho­lo­gy. Afna­me van grij­ze stof De afna­me van grij­ze stof begint …

Medi­ta­tie lijkt ver­ou­de­ring in het brein tegen te gaan Lees verder »

Scroll to Top