Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Twaalf jaar in een grot

Twaalf jaar in een grot

Relax More - Twaalf jaar in een grot 2

Twaalf jaar is erg lang…

En toch is dat is wat Jetsun­ma Ten­zin Pal­mo heeft gedaan. Een gewoon Engels meis­je dat van jongs af aan vast­be­slo­ten was boed­dhis­ti­sche non te wor­den. En dat ook werd. Met een diep­ge­wor­teld ver­lan­gen om inzicht te krij­gen in haar eigen geest en de vast­be­ra­den­heid dit te bereiken.

Een tijd­je gele­den las ik het boek dat daar­over geschre­ven is door Vic­ki Mac­Ken­zie, geti­teld Cave in the Snow (inmid­dels ook in het Neder­lands ver­krijg­baar met de titel “Inner­lijk vuur”). Ik vond het een fas­ci­ne­rend en ont­roe­rend boek.

In afzondering leven

Maar goed, ik ben dan ook altijd al geboeid geweest door ver­ha­len van men­sen die lan­ge­re tijd in afzon­de­ring leven. Ik weet niet, dat is een soort tic van me. Zo heb ik bij­voor­beeld een half meter­tje boe­ken van men­sen die solo de wereld zijn over­ge­zeild in mijn boe­ken­kast staan.

Wat zijn de drijf­ve­ren van iemand die zich­zelf vrij­wil­lig twaalf jaar afzon­dert in een grot, op 4000 meter hoog­te, in de Hima­laya? Waar ze 8 maan­den per jaar inge­sneeuwd is en geen con­tact heeft met wie dan ook. Waar ze zich­zelf moet zien te red­den met eten, was­sen, kou, ziek­te en ande­re ongemakken.
Hoe voel je je daar? Wat doe je de hele dag?

Wie vlucht er eigenlijk?

Relax More - Twaalf jaar in een grot
Ten­zin Pal­mo bij haar grot, haar spul­len dro­gend na slecht weer.

Een pas­sa­ge die gro­te indruk op me maak­te is de vol­gen­de (ik heb hem voor u ver­taald), waar­in de schrijf­ster aan Ten­zin Pal­mo vraagt…

Is het niet zo je dat je door in een grot te gaan leven eigen­lijk vlucht? Dat je de pro­ble­men van het dage­lijk­se leven uit de weg gaat? Aldus de meest gestel­de vraag door men­sen die een der­ge­lij­ke exer­ci­tie niet ondernemen…

“O nee, hele­maal niet. In mijn bele­ving is het wereld­se leven juist een vlucht” ant­woord­de Ten­zin Pal­mo zon­der erover na te hoe­ven denken.

“Wan­neer je een pro­bleem hebt, zet je de tv aan, bel je een vriend of ga je een kop kof­fie halen. In een grot daar­en­te­gen heb je nie­mand om bij te rade te gaan, behal­ve jezelf. Wan­neer het zwaar wordt heb je geen ande­re optie dan je pro­bleem onder ogen te komen en er aan de ande­re kant weer uit te komen.
In een grot kom je eigen natuur in zijn meest rau­we aard tegen en moet je een manier vin­den ermee om te gaan”, zei ze.

Wat mij betreft een ijzer­ster­ke logi­ca. Van een vrouw met gro­te moed en wijsheid.

Een schepje er bovenop

Na 9 jaar leven in de grot, waar­van dus mini­maal 8 maan­den per jaar in afzon­de­ring van­we­ge het onher­berg­za­me land­schap en de sneeuw­val, besloot Ten­zin Pal­mo, in over­leg met haar leraar, tot een 3‑jarige peri­o­de van tota­le afzon­de­ring. Als extra ver­die­ping in haar men­ta­le training.

Zeker, u kunt er van alles en nog wat van vin­den, vari­ë­rend van zon­de van de tijd tot groot res­pect. Ik heb voor­al groot res­pect voor zo’n beslis­sing én de moed en kracht om dit aan te gaan en vol te houden.

Want dat heeft ze gedaan: vol­ge­hou­den. Bij­na de vol­le drie jaar… Ster­ker nog, Ten­zin Pal­mo schrijft zelfs dat ze het pri­ma naar haar zin had en zich geen moment ver­veeld heeft.

Anticlimax

Bij­na de vol­le drie jaar. Het zal je maar gebeu­ren: dat je na 2 jaar en 9 maan­den van tota­le afzon­de­ring, dus wer­ke­lijk geen mens gezien of gehoord heb­bend, een poli­tie-agent aan de deur van je grot aan­treft die je bin­nen tien dagen het land uit wil heb­ben omdat je visum ver­lo­pen is.
Wer­ke­lijk! Dát was de wij­ze waar­op haar afzon­de­ring ein­dig­de. Met een schreeu­wen­de politie-agent…

Wat een anti-cli­max. En wat deed Ten­zin Pal­mo? Die werd niet boos, maar ging de vol­gen­de dag naar het dorp om uit te leg­gen hoe ze e.e.a. gere­geld had. Ze kreeg toe­stem­ming om nog een tijd te blij­ven, maar de afzon­de­rings­pe­ri­o­de was al ver­stoord. Ze had con­tact gehad, ze had gespro­ken. De retrai­te was voorbij.

Aanrader

Ik ga ver­der niet alle details uit de doe­ken doen, maar raad u aan dit boek­je of de Neder­land­se ver­sie aan te schaf­fen en te lezen.

Een inspi­re­rend en inte­res­sant ver­haal, dat zich ook goed laat lezen zon­der Boed­dhis­ti­sche ach­ter­grond of inte­res­se. Nieuws­gie­rig­heid is een goe­de drijf­veer om dit boek te kopen en te lezen.

Met Ten­zin Pal­mo is het goed gegaan. Ze is erg actief in de Boed­dhis­ti­sche vrou­wen­be­we­ging. In Tibe­t­aans Boed­dhis­ti­sche krin­gen heb­ben vrou­wen nog steeds min­der moge­lijk­he­den dan man­nen… Ten­zin Pal­mo is van plan hier ver­an­de­ring in aan te bren­gen en ik wens haar daar­bij van har­te heel veel suc­ces toe.

Relax More - Twaalf jaar in een grot 1
Boek­co­ver van Cave in the Snow

Wilt u het boek aan­schaf­fen? Hier een link naar Ama­zon.

Pho­to by Daniel Bur­ka on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
3
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top