Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Uitglijder in Psychologie Magazine

Uitglijder in Psychologie Magazine

Relax More - Uitglijder in Psychologie Magazine 2

Een uit­glij­der. Ik kan het niet anders for­mu­le­ren. Je rein­ste stem­ming­ma­ke­rij, in num­mer 4 van Psy­cho­lo­gie Maga­zi­ne van dit jaar.

Op blz. 34 zien we daar de kop “Mind­ful­ness: zen of onzin?” Een woord­grap­je is altijd goed om te begin­nen, we moe­ten het ook niet te zwaar te maken.

Depressief ná meditatie…

Relax More - Uitglijder in Psychologie Magazine Het arti­kel (links een afbeel­ding van een deel ervan) begint met een beschrij­ving van een vrouw die medi­teert en ver­vol­gens 15 jaar behan­deld moet wor­den aan een psy­cho­ti­sche depres­sie. “Kan medi­ta­tie scha­de­lijk zijn?”, is ver­vol­gens de (terech­te!) vraag.

Het boek van Migu­el Fari­as komt ter spra­ke. Fari­as is psy­cho­loog en de medi­ta­tie­be­ge­lei­der van deze depres­sief gewor­den vrouw. Zijn boek schijnt een aan­klacht te zijn tegen aller­han­de heden­daag­se meditatiemethoden.
Ik kom straks op hem terug…

Onderzoek naar effecten

Het arti­kel ver­volgt met een deel over onder­zoek naar medi­ta­tie. Terecht wordt hier opge­merkt dat er veel vraag­te­kens gezet kun­nen wor­den bij deze onder­zoe­ken. Ik heb eer­der in dit weblog geschre­ven over onder­zoek en onder­zoeks­bi­as (toe­schrij­ven naar gewens­te resul­ta­ten, onge­wens­te resul­ta­ten weg­re­de­ne­ren) en ik ben er wel zeker van dat dit een rol speelt in de vele posi­tie­ve resul­ta­ten in onder­zoe­ken naar meditatie.

Ik ben ove­ri­gens bezig met schrij­ven over een aspect van al deze onder­zoe­ken dat wat mij betreft schro­me­lijk niet-onder­zocht is, en dat gaat over de bege­lei­ders en trai­ners van diver­se medi­ta­tie­vor­men, met name mind­ful­ness natuur­lijk. En dan nog niet eens zozeer over de ‘har­de kwa­li­fi­ca­ties’ (diploma’s en cer­ti­fi­ca­ten) van trai­ners, maar over wat zij mee­ne­men aan erva­rin­gen en baga­ge. Wordt dus vervolgd… 😉

Even terug naar het artikel…

Kabbelen

Het kab­belt nog een beet­je voort met een onder­zoek­je dat “aan­toont” dat mind­ful­ness niet altijd werkt, maar er volgt toch weer een con­clu­sie dat je medi­ta­tie beslist niet als een zeep­bel kunt afdoen, want de resul­ta­ten blij­ven uit­ein­de­lijk toch over­we­gend posi­tief. (Ja, ik kon het ook even niet meer volgen…)

Anne Speckens

Ook in dit arti­kel wordt natuur­lijk “de des­kun­di­ge” ten tone­le gevoerd. Dit­maal (of alweer?) Anne Spec­kens, hoog­le­raar psy­chi­a­trie in Nij­me­gen, gespe­ci­a­li­seerd in mind­ful­ness. Spec­kens doet veel onder­zoek naar het effect van mindfulness.

Zij nuan­ceert op een pret­ti­ge en in mijn ogen juis­te wij­ze een aan­tal zaken uit het arti­kel en is veel min­der terug­hou­dend posi­tief over mind­ful­ness. En zij geeft terecht aan dat de bege­lei­der van de trai­ning ertoe doet, dus dat aan­staand deel­ne­mers hier kri­tisch over moe­ten zijn.

Uitglijder

Relax More - Uitglijder in Psychologie Magazine 1 Als klap op de vuur­pijl komt daar ten­slot­te nog een lelijk aap­je uit de mouw: de casus van de depres­sie­ve vrouw die aan het begin van het arti­kel breed werd uit­ge­me­ten, blijkt te gaan over trans­cen­den­te medi­ta­tie!
Tja, een héél ande­re medi­ta­tie­vorm dan mind­ful­ness… Wat een fla­gran­te stem­ming­ma­ke­rij en het op één hoop gooi­en van meer­de­re medi­ta­tie­vor­men van de schrijver…

Daar­bij schijnt eer­der­ge­noem­de Fari­as, de medi­ta­tie­be­ge­lei­der die in een boek durft te schrij­ven hoe iemand die hij bege­leid­de psy­cho­tisch depres­sief werd (ofte­wel: wat zegt dat over zijn bege­lei­den­de capa­ci­tei­ten?) te mel­den dat de vrouw uit het begin van het arti­kel, die dus hele­maal geen mind­ful­ness deed, al eer­der psy­chi­sche pro­ble­men had.

Tja. Dan moet ik tot de con­clu­sie komen dat de auteur iets over mind­ful­ness wil zeg­gen en daar voor het gemak maar even een ande­re oefen­vorm voor neemt. Iets met een klok en een kle­pel of zo. De eni­ge die iets zin­nigs zegt in het arti­kel is Anne Spec­kens, die zich hope­lijk wel twee keer zal beden­ken voor ze zich wéér in dit blad laat citeren.

Wer­ke­lijk een heel slecht arti­kel. Juist wan­neer je kri­tisch wilt schrij­ven over medi­ta­tie (mag, van har­te wel­kom!) en over onder­zoek (pri­ma!), mag ik als lezer ver­wach­ten dat een auteur zijn huis­werk doet en tot meer komt dan zo’n los bij elkaar geraapt zootje alinea’s en een niet-rele­van­te kop erboven.

Jam­mer dat ik geen abon­ne­ment heb op Psy­cho­lo­gie Maga­zi­ne, anders kon ik het nu opzeggen.

Foto: Iker Urte­a­ga on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
2
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top