Home » Learn More » Compassie » Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid

Relax More - Verdraagzaamheid

Een aan­tal weken gele­den heeft anti-Islam-bewe­ging Pegi­da een demon­stra­tie in Apel­doorn gehou­den. Daar kun je natuur­lijk van alles van vin­den, maar wat mij erg trof, was het ini­ti­a­tief van een loka­le win­ke­lier (Mode­huis Beer­mann om pre­cies te zijn) om een pos­ter te maken en weg te geven.

Laten we verdraagzaam zijn

Op de pos­ter stond alleen een hart en de woor­den “Laten we ver­draag­zaam zijn”, zie de afbeel­ding bij dit bericht. Ook in de plaat­se­lij­ke kran­ten is er op een posi­tie­ve manier aan­dacht aan besteed.

Een sym­pa­thie­ke actie, wat mij betreft. Wij heb­ben ook direct zo’n pos­ter gehaald en opge­han­gen voor ons raam. Extra sym­pa­thiek omdat er op de pos­ter geen enke­le vorm van recla­me of ver­wij­zing naar Beer­mann stond. Geheel onbaat­zuch­tig dus.

(Negatieve) reacties

Relax More - Verdraagzaamheid Wat een ver­ras­sing (of eigen­lijk toch ook weer niet) toen ik hoor­de dat er veel nega­tie­ve reac­ties waren en dat er zelfs klan­ten schij­nen te zijn die niet meer wil­len kopen bij Beermann.

O, iro­nie. Dit is onge­twij­feld pre­cies wat Beer­mann bedoel­de met de pos­ter. Laten we ver­draag­zaam zijn, dus, zoals in het onli­ne puz­zel­woor­den­boek te lezen valt, laten we lijd­zaam, duld­baar, duld­zaam, rek­ke­lijk, tole­rant, lank­moe­dig, toe­geef­lijk en inschik­ke­lijk zijn.

Ver­draag­zaam voor Mos­lims mis­schien. Maar ook ver­draag­zaam voor Pegi­da aan­han­gers en men­sen die niet meer wen­sen te kopen bij win­ke­liers die onbaat­zuch­tig ver­draag­zaam­heids­pos­ters uitdelen.

Acceptatie

Want dat is nu pre­cies waar ver­draag­zaam­heid over gaat. Iets waar je het niet mee eens bent, of iets wat je niet leuk vindt, accep­te­ren als iets waar je het niet mee eens bent, en het ver­der zo laten. Omdat je snapt dat niet ieder­een het over­al over eens kan en hoeft te zijn.

Dus van Pegi­da-aan­han­gers zou mis­schien wat ver­draag­zaam­heid voor ‘vreem­de­lin­gen’ gevraagd wor­den, van ons wat ver­draag­zaam­heid voor Pegi­da aan­han­gers en voor klan­ten van Beer­mann wat ver­draag­zaam­heid voor de pos­ter­ac­tie, ook al ben je mis­schien een Pegi­da aanhanger.

Het is heel mak­ke­lijk om ver­draag­zaam­heid te ver­kon­di­gen, maar ver­draag­zaam zijn gaat ALTIJD over iets wat je eigen­lijk lie­ver niet wilt. Want ver­draag­zaam zijn tegen een ijs­co­man in de zomer of de vrouw die je komt ver­tel­len dat je de lote­rij hebt gewon­nen, daar is geen kunst aan.

Ver­draag­zaam zijn tegen iemand die iets van onze wel­vaart komt vra­gen, tegen iemand die daar moei­te mee heeft. Ver­draag­zaam zijn tegen iemand die anders denkt dan jij, dát is wat ver­draag­zaam­heid is.

En dan zie je maar weer met zo’n pos­ter­ac­tie: hij was eige­nijk heel hard nodig.
Laten we ver­draag­zaam zijn.

In de com­pas­sie­trai­ning oefe­nen we daar veel mee, en we begin­nen bij ons­zelf. We trai­nen in ver­draag­zaam zijn voor onze eigen streng­heid en onverdraagzaamheid.

Dank, Mode­huis Beer­mann!

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top