Home » Learn More » Mindfulness » Vijf mindfulness-tips

Vijf mindfulness-tips

Relax More - Vijf mindfulness-tips

Hoe zat het ook al weer

Een kern­a­spect van mind­ful­ness ligt in het met zorg­zaam­heid accep­te­ren (wat niet het­zelf­de is als goed­keu­ren of leuk vin­den) van de hui­di­ge situ­a­tie, omdat deze er nu een­maal op dit moment is. We ont­dek­ken dat we soms de rea­li­teit bevech­ten, leren inzien dat dit een niet-onder­steu­nen­de gewoon­te is en schep­pen voor­waar­den om ande­re keu­zes te maken.

Uit diver­se onder­zoe­ken blijkt dat mind­ful leven een zeer posi­tie­ve invloed heeft op fysie­ke én gees­te­lij­ke klach­ten. Daar vind je op deze site, in ons blog, het een en ander over.
Hope­lijk heb je dit tij­dens je eigen trai­ning ook gemerkt. Aan het eind van de trai­ning is er altijd uit­ge­breid aan­dacht voor het onder­werp ’toe­pas­sen van het geleer­de in het dage­lijks leven’.
In dit blogje laat ik nog enke­le tips de revue passeren.

Gedachten

Aan­vaard alle gedach­ten en gevoe­lens die je hebt. Nu. Hang er geen label met goed of slecht aan. Of wees je min­stens bewust van het feit dat je deze labels plakt en kop­pel dáár dan geen oor­deel aan. Zie je de spi­raal van negativiteit?

Gedach­ten zijn niet de waar­heid, maar een eigen inter­pre­ta­tie van een bepaal­de situ­a­tie. Wan­neer je leert gevoe­lens te accep­te­ren en er te laten zijn, dan kun­nen ze jou los­la­ten. Jij kunt hen echt niet los­la­ten, het werkt anders­om.
Ver­spil geen ener­gie met het eeu­wi­ge ver­zet tegen hoe de din­gen nu zijn.

In gesprek

Als je met iemand praat, pro­beer de ander dan eens je vol­le aan­dacht te geven. Luis­ter aan­dach­tig naar wat hij zegt.
“Maar dat doe ik toch al?“
Wees eens eer­lijk. Hoe vaak denk je hal­ver­we­ge de zin­nen van de ander al te weten wat er gaat komen en ben je bezig met wat je zelf wilt zeggen?

En als je dat­zelf­de gedrag bij de ander opmerkt, valt het dan niet op dat je har­der gaat pra­ten of meer moei­te gaat doen om de aan­dacht van ander vast te hou­den?
Geef het goe­de voor­beeld en richt je aan­dacht wer­ke­lijk op de ander. Merk op hoe er rust komt in het gesprek.

Eten en drinken

Eet en drink met vol­le aan­dacht. Eten en drin­ken zijn dage­lijk­se bezig­he­den, dus onder­he­vig aan gewoon­te­vor­ming en sleur. In de druk­te van ons dage­lijks leven is het aan­trek­ke­lijk om te multi-tasken.

Dus den­ken we aan wat nog gedaan moet wor­den ter­wijl we eten, kij­ken we het jour­naal of naar de voet­bal met het bord op schoot, spoe­len we ieder hap weg met een sloot koffie.

Met aan­dacht eten en drin­ken wil min­stens zeg­gen dat je weet dát je eet, dat je proeft wat er naar bin­nen komt en dat je goed kauwt. Genie­ten mag, echt waar.
Het kan maar zo zijn dat je snel­ler vol­daan bent, je min­der vol­ge­propt voelt en meer ener­giek. Van­zelf een kilootje kwijt!

Adem

Richt je aan­dacht regel­ma­tig op je adem­ha­ling. Onge­acht of deze lang­zaam of snel, hoog of laag, of diep of gejaagd is: accep­teer de adem­ha­ling zoals deze is. Ver­bind ook hier geen oor­deel aan.

Lou­ter de aan­dacht zorgt ervoor dat de adem wat meer rust kan vin­den, je hoeft dit niet te bewerk­stel­li­gen of te laten gebeu­ren. Ver­trouw op dit natuur­lij­ke pro­ces. Doe dit meer­de­re malen per dag.

Niet proberen maar doen

Waar­schijn­lijk snap je heel goed wat hier alle­maal staat. Het klinkt voor een ex-deel­ne­mer aan de mind­ful­ness­trai­ning ook niet echt onbe­kend, toch?
Mis­schien neem je je voor dit van­af NU toe te gaan passen.

Het kan behulp­zaam zijn om iets bij je dra­gen wat je eraan her­in­nert van ieder moment te genie­ten, bij­voor­beeld een steen of amulet.

Dus, als je je mor­gen­och­tend doucht, met een druk­ke dag at the offi­ce voor de boeg, is er een keus. In plaats van te den­ken aan die druk­ke dag die voor je ligt en alvast wat scenario’s in gedach­ten door te nemen, kun je je bewust zijn van het war­me water, de aan­ra­king met de huid, de voch­ti­ge lucht, de geur van het dou­che­schuim en de zach­te hand­doek waar­mee je het lichaam afdroogt.

Je bent dan hele­maal in het hier en nu, met vol­le aan­dacht voor jezelf en wat je aan het doen bent. Laat dan de dag maar beginnen!

Foto: Daniel Mingook Kim on Uns­plash

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top