Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 10 maart 2020 van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Relax More opdrachtnemer is. In deze voorwaarden wordt onder “Relax More” verstaan:

Relax More
Gevestigd aan de C. A. Weersma-van Duinstraat 42, 7207 HJ in Zutphen. 
E-mailadres: info@relaxmore.nl.
KvK-nummer: 08114998.
BTW-identificatienummer: NL001866521B38

De deelnemer/opdrachtgever is de wederpartij van Relax More die een product of dienst afneemt.

De algemene voorwaarden zijn hier als PDF te downloaden.

2. Inschrijving

De overeenkomst c.q. inschrijving komt tot stand op het moment dat de deelnemer te kennen geeft, via e-mail, de website, sociale media of telefoon, deel te willen nemen aan een training of activiteit en aanvaardt dat Relax More een bevestiging van inschrijving stuurt.
De overeenkomst wordt definitief na het verlopen van de termijn gesteld onder artikel 5 (annuleringsvoorwaarden).

De deelnemer ontvangt van Relax More via e-mail een bevestiging met daarin de details en overeengekomen afspraken, data van het kennismakingsgesprek, training, les(sen) of activiteit, algemene voorwaarden en opgave van de aan te leveren deelnemersgegevens.

Met het verstrekken van de gevraagde gegevens aan, door deel te nemen aan een activiteit of door op de website de algemene voorwaarden te accepteren, verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen en ermee akkoord te gaan. Het staat Relax More vrij om op basis van de door de deelnemer verstrekte gegevens, te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de training of activiteit.

3. Privacy

De door de deelnemer verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De door de deelnemer t.b.v. de training of activiteit verstrekte gegevens worden tot twee jaar na de training of activiteit door Relax More bewaard. Vervolgens wordt deze informatie vernietigd, met uitzondering van de informatie die Relax More door wetgeving verplicht is te bewaren.

In het kader van de overeenkomst tussen Relax More en deelnemer schrijft de wetgever voor dat debiteurengegevens zeven jaar worden bewaard op een Europese server.

4. Betalingsvoorwaarden

De deelnemer van een training of activiteit ontvangt een digitale factuur, tenzij de factuur door derden, of anders overeengekomen, wordt voldaan. De factuur dient vóór de erop vermeldde datum en voor aanvang van de activiteit te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen.
Voor zakelijke relaties hanteert Relax More een betaaltermijn van 30 dagen.

Bij een eventuele incassoprocedure komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer. In het geval van creditering stort Relax More het bedrag in kwestie binnen 14 dagen na datum van de creditnota terug.

5. Annuleringsvoorwaarden

De deelnemer heeft na acceptatie van de algemene voorwaarden 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de training of activiteit kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. De bedenktijd van 14 dagen vervalt op de startdatum van de activiteit als deze binnen de bedenktijd plaatsvindt.

Bij annulering door de deelnemer aan een training of activiteit na deze bedenkperiode van 14 dagen en tot 4 weken voor de geplande aanvang, berekent Relax More € 35 administratiekosten. Bij annulering binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang, brengt Relax More de helft van het trainingsgeld in rekening. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of gedurende de training of activiteit, wordt het gehele trainingsgeld in rekening gebracht.

Tenzij degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven een andere – nog niet aangemelde – deelnemer voordraagt die voldoet aan de voorwaarden voor deelname (dit ter beoordeling aan Relax More) en meedoet.

Indien de deelnemer de deelname wil verzetten naar een training op andere data is dit in principe mogelijk binnen een jaar na het accepteren van de algemene voorwaarden, na overleg met en instemming van Relax More.

6. Afgelasten van een training, activiteit of bijeenkomst

Relax More behoudt zich het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden trainingen of activiteiten te annuleren of data te wijzigen. Relax More streeft ernaar de deelnemer(s) hierover 72 uur voor aanvang te informeren. In deze gevallen vindt restitutie van het betaalde trainingsgeld plaats, tenzij de deelnemer besluit deel te nemen aan een andere training.

7. Aansprakelijkheid

Deelname aan de trainingen en activiteiten van Relax More is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over de gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel mag de specifieke klacht altijd met de trainer worden besproken ter advies. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.

Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.

Relax More verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Relax More aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de trainingen of activiteiten van Relax More, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Relax More. In geen geval is Relax More aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. De eventuele aansprakelijkheid van Relax More is steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan Relax More voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Relax More zal bij het inschakelen van externe derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. Klachtenregeling

Relax More streeft ernaar de kwaliteit van de trainingen zo hoog mogelijk te laten zijn. Hiertoe volgen de trainers geregeld intervisie, worden bij- en nascholingen gevolgd en houden zij zich op de hoogte van ontwikkelingen. Niet in de laatste plaats wordt ook zélf dagelijks ge-/beoefent, zodat datgene wat uitgedragen wordt ook zelf belichaamd wordt.

Dit streven garandeert niet dat er geen fouten gemaakt kunnen worden of verkeerde beslissingen genomen kunnen worden. Wij staan open voor uw opmerking / kritiek / klacht. Het kan ons helpen de kwaliteit van onze trainingen verder te verhogen.

Indien de deelnemer aangeeft dat de klacht schriftelijk dient te worden afgehandeld, ontvangt de deelnemer allereerst een bevestiging van de klacht. Alle klachten worden in behandeling genomen. Bij voorkeur wordt samen bekeken wat er nodig is om de klacht op te lossen. Indien de deelnemer aangeeft de klacht schriftelijk te willen afhandelen, ontvangt de deelnemer binnen vier weken een reactie op de klacht.

Indien de deelnemer van mening is dat de klacht niet goed is behandeld, kan de deelnemer zich wenden tot de klachtencommissie van Relax More.

Klachten over de door Relax More geleverde diensten dienen mondeling of schriftelijk en gemotiveerd aan Relax More kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer of opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

VMBN

Het meeste voor de hand liggend is het om uw kritiek of klacht (eerst) te bespreken met de trainer. Vindt u dit vervelend of te belastend, voelt u zich niet gehoord door de trainer, óf is naar uw mening de klacht zo ernstig dat andere stappen nodig zijn, weet dan dat onze beroepsvereniging VMBN een goed klachtenreglement heeft waar u een beroep op kunt doen.
Op deze pagina van de VMBN website kunt u het reglement inzien alsmede de contactgegevens van de VMBN vertrouwenspersonen vinden.

De NFG

Trainer Ronald de Caluwé is aangesloten bij de NFG, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk.
De NFG heeft in het kader van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg) e.e.a. op een rijtje gezet. U kunt daarvoor klikken op deze link en komt dan op de juiste pagina op de site van de NFG terecht.

Alle materialen, teksten, audio-instructies, video’s, downloads etc. die in het kader van een training of activiteit van Relax More worden verstrekt of die te vinden zijn op de website van Relax More, op sociale media, in artikelen of nieuwsbrieven etc. zijn (tenzij expliciet anders vermeld op deze materialen) het exclusieve eigendom van Relax More en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving. Bij citaat dient de naam van Relax More te worden vermeld.

Gebruik door derden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Relax More niet toegestaan.

Publicatie en bewerkingsdata van alle teksten en versies van teksten worden bijgehouden via WordProof in een blockchain, zodat aantoonbaar is wanneer een tekst is gepubliceerd of bijgewerkt. Onder iedere tekst (zie bijv. onder deze pagina) is een WordProof logo te zien waarop geklikt kan worden om inzicht te krijgen in de publicatie- en laatste bewerkdatum en doorgeklikt kan worden om het echtheidscertificaat in te zien.

Omdat wij helaas vervelende ervaringen hebben gehad op dit gebied, vermelden we hier expliciet dat wij waarde hechten aan het respecteren van het copyright, net zoals wij hier zelf ook zorgvuldig mee om gaan.

Wij hebben ons verdiept in de juridische mogelijkheden tot actie nadat wij ongevraagde overname van teksten, afbeeldingen of andere content hebben opgemerkt en zullen hier gebruik van maken.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Scroll naar boven