Home » Learn More » Relax More » What’s in a name: Relax More…

What’s in a name: Relax More…

Relax More - What's in a name: Relax More...

Oud en nieuw

Het is niet niets, een oude naam* ‘ver­la­ten’ en een nieuw jas­je aan­trek­ken. Het heeft ook wel wat voe­ten in aar­de gehad voor­dat ik er zeker van was dat het echt Relax More moest worden.

Ontspanning?

De twij­fel zat hem erin dat Relax More mak­ke­lijk geas­so­ci­eerd zou kun­nen wor­den met bezig­he­den die met ont­span­ning te maken heb­ben. Ik heb beslist geen hekel aan ont­span­nen en maak in mijn les­sen, con­sul­ten en trai­nin­gen dank­baar gebruik van dit hulp­mid­del. Alleen maar aan­dacht voor ont­span­ning als reme­die voor teveel span­ning, een groot pro­bleem in de hui­di­ge tijd, is mijns inziens slechts symptoombestrijding.

Naar diepere oorzaken

Naast ontspan­ning is het ook nodig te kij­ken naar de oor­za­ken van de span­ning of druk. Die­per kij­ken dan alleen het werk of de pri­vé­si­tu­a­tie, maar naar wat wij er zelf mee doen. Inzicht ver­wer­ven in hoe het zo geko­men is, hoe onze levens­ge­schie­de­nis uit­ein­de­lijk tot uiting komt in de manier waar­op we ons nu, let­ter­lijk en figuur­lijk, in de wereld bewegen.

Kern­woor­den daar­bij zijn nieuws­gie­rig­heid, aan­dacht, com­pas­sie en ver­bon­den­heid. De bena­de­ring voor­al lichaams­ge­richt; woor­den zijn onder­steu­nend en rich­ting­ge­vend, het uit­ein­de­lij­ke com­pas­sie­vol- en ver­bon­den zijn gebeurt in het lichaam.

Dat is geen alle­daag­se opvat­ting, maar wel een die gestoeld is op (zelf!)kennis en een rui­me erva­ring in lichaam-geest dis­ci­pli­nes, én een opvat­ting die hoe lan­ger hoe meer wordt onder­steund door recent weten­schap­pe­lijk onderzoek.

Relax More — minder druk

Relax More heeft dus voor­al betrek­king op het ver­min­de­ren van druk op ons­zelf. Druk die we ons­zelf opleg­gen van­uit een té een­zij­di­ge leer­school tij­dens ons leven. We leren voor­al onge­mak te ver­mij­den en geluk na te jagen. En, mis­schien wel de belang­rijk­ste oor­zaak van ellen­de: we leven in de illu­sie dat dit haal­baar is. We den­ken dat we echt van al ons onge­mak kun­nen afko­men en alles wat ons hart­je begeert kun­nen krij­gen, als we maar genoeg ons best doen. Maar dat is het niet. En we heb­ben er ook geen ‘recht op’. Het “falen” is dus inge­bak­ken en leidt alleen maar tot meer onge­mak en meer streven.

Zo leven heel veel men­sen van­uit een zelf­kri­ti­sche men­ta­li­teit en een kramp­ach­ti­ge visie op de wereld.

Daar waar druk of kramp, in wel­ke vorm dan ook, het pro­bleem is, kan het nooit tege­lijk de oplos­sing zijn. Immers: dan HAD het toch al gehol­pen? Of zou­den we het mis­schien niet hard (!) genoeg gepro­beerd hebben?

Minder lijden

De sleu­tel ligt in min­der druk, uit de kramp, in de ruim­te en de licht­heid. Soms recht in tegen dat­ge­ne wat de gewoon­te en con­di­ti­o­ne­ring aan­geeft. Dan kan er ruim­te ont­staan voor een ande­re manier van omgaan met dat­ge­ne wat het leven ons brengt; kan de vici­eu­ze cir­kel van onge­mak, stress en ver­zet omge­keerd wor­den in een cir­kel van ver­bon­den­heid en heling.

Heling: delen die van elkaar geschei­den waren weer samen brengen.
Soms in een mind­ful­ness- of com­pas­sietrai­ning, soms in de Tai Chi of Qig­ong les­sen, soms in een per­soon­lijk con­sult, waar­in delen van de ande­re dis­ci­pli­nes gecom­bi­neerd wor­den met lichaams­ge­rich­te trau­ma-the­ra­pie.

“De weg naar wereldvrede begint met innerlijke vrede”

Een belang­wek­kend citaat van de Dalai Lama, dat een belang­rijk aspect aan­raakt. Een aspect dat samen­hangt met onze kern­waar­de ‘ver­bon­den­heid’. Want behal­ve in ons­zelf te inves­te­ren en de ont­dek­kings­reis naar inner­lij­ke vre­de te onder­ne­men, die­nen we steeds te besef­fen dat we een deel zijn van de wereld en dat we dáár in de prak­tijk bren­gen wat we geleerd hebben.

Als we alleen maar oefe­nen, Relax More prak­ti­se­ren om er zelf beter van te wor­den, zien we min­stens de helft van het geheel over het hoofd.

Relax More gaat ook daarover.

 

* Voor wie het niet weet: tot eind 2017 voer­den we onze acti­vi­tei­ten uit via de naam In Aan­dacht. Onder www.inaandacht.nl had­den we diver­se ‘sub-web­si­tes’, zoals leef.inaandacht.nl voor de mind­ful­ness- en com­pas­sie­trai­nin­gen, beweeg.inaandacht.nl voor Tai Chi een Qig­ong, opgroeien.inaandacht.nl voor mind­ful­ness voor kin­de­ren en eet.inaandacht.nl voor gezon­der en dier­vrien­de­lij­ker eten.

Foto: Nico­las Hoi­zey on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top