Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Workshopverslag over Grootmeester William C.C. Chen in Deventer

Workshopverslag over Grootmeester William C.C. Chen in Deventer

Relax More - Workshopverslag over Grootmeester William C.C. Chen in Deventer

Zie onder voor de cre­dits voor dit mooie artikel.

‘Energize with your heart’
‘Energize your feelings’
‘Feeling with your heart’

Grootmeester in de T’ai Chi William C.C. Chen in Deventer

Wil­li­am C.C. Chen, woon­ach­tig in New York, is een gro­te naam voor veel beoe­fe­naars van T’ai Chi Ch’uan. Een man die T’ai Chi leeft, die T’ai Chi is. Gewor­teld in de eeu­wen­lan­ge Chi­ne­se tra­di­tie, beoe­fent en ver­spreidt Wil­li­am C.C. Chen nog steeds op 82-jari­ge leef­tijd deze medi­ta­tie­ve Chi­ne­se gevechts­kunst. Van 11 t/m 14 sep­tem­ber 2015 was hij in Deven­ter. ‘Fee­ling with your heart’ (zet je gevoe­lens om in ener­gie die vol­le­dig ver­bon­den is met je fysie­ke lijf). Of ‘when you are punching, hit with your heart’ (als je toe­slaat, sla met hart en ziel). En de laat­ste is van Moham­med Ali ‘sting like a bee, move like a but­ter­fly’ (steek als een bij, beweeg als een vlin­der). Deze zijn cita­ten van de groot­mees­ter en oud-boks­kam­pi­oen tij­dens de work­shops die uit­druk­ken hoe hij T’ai Chi en het T’ai Chi bok­sen beoefent.

Moeiteloos en ontspannen

Eerst was hij 15 jaar vas­te gast­do­cent in de stu­dio van Lau­ra Sto­ne in Bloo­m­ing­ton, Indi­a­na. Later, toen hij work­shops ging geven in o.a. Duits­land en Neder­land, bleef hij haar prak­tijk, nu geves­tigd in de Gib­son­straat in Deven­ter, bezoe­ken voor gast­les­sen. Na zoveel jaren en nog steeds actief en mid­den in het leven, is het nu de tijd om te laten weten wat zijn bete­ke­nis voor de T’ai Chi is (geweest). ‘Moei­te­loos, ont­span­nen, met het groot­ste gemak en razend­snel’ is Groot­mees­ter Chen in zijn T’ai Chi, aldus Sto­ne. ‘Omdat hij dat ook in zijn dage­lijks leven heeft geïn­te­greerd, is het altijd bij­zon­der om deze man te ont­moe­ten’.

Op z’n achtste in een bootje

Wil­li­am C.C. Chen, in 1933 gebo­ren aan de oost­kust van Chi­na, voer op zijn acht­ste in een boot­je van­uit Chi­na naar Tai­wan om zich bij zijn vader te voe­gen. Toen hij 17 was, werd hij de jong­ste leer­ling T’ai Chi van Pro­fes­sor Cheng Man-ching, een geres­pec­teerd dich­ter, arts, kal­li­graaf, schil­der en T’ai Chi mees­ter. Pro­fes­sor Cheng heeft T’ai Chi naar het gro­te publiek in Chi­na, Tai­wan en New York gebracht.

‘Meest verheven vuist’

T’ai Chi Ch’uan is een mar­ti­al art, een inner­lij­ke  gevechts­kunst en bete­kent let­ter­lijk ‘meest ver­he­ven vuist’. T’ai Chi vorm is een opeen­vol­ging van bewe­gin­gen, die moei­te­loos en ont­span­nen, luis­te­rend en voe­lend, pre­cies en sub­tiel, in elkaar over­gaan. Deze indi­vi­du­e­le beoe­fe­ning, medi­ta­tie in bewe­ging, is de trai­ning om de ware T’ai Chi te leren: onver­stoor­baar en snel kun­nen rea­ge­ren en bewe­gen met enor­me alert­heid, kracht en in die­pe ont­span­ning. In de inter­ac­tie leer je om con­tact te maken en mee te gaan met de ander (de kracht ‘neu­tra­li­se­ren’). Hier­door cre­ëer je de tijd om bewust de juis­te reac­tie te geven. Dat wil zeg­gen dat je niet met­een in je auto­ma­ti­sche reac­tie schiet. Ver­der word je je bewust van de momen­ten waar­op je blok­keert, schrikt of in de ver­de­di­ging gaat.

Nog steeds sneller dan zijn zoon

Deze T’ai Chi beoe­fen je in T’ai Chi bok­sen, push hands en zwaard. Mees­ter Chen geeft nog steeds les in deze dis­ci­pli­nes. ‘Voor­al tij­dens het bok­sen is hij op z’n sterkst. Dan is hij leven­dig en bruist hij van ener­gie’, aldus Sto­ne. ‘Met zijn 82 jaar is hij onge­loof­lijk snel in zijn sto­ten en reac­ties. Hij is nog steeds snel­ler dan zijn zoon van mid­den der­tig’.

‘Dancing with the feeling heart’

In de jaren zes­tig start­te Wil­li­am C.C. Chen zijn hui­di­ge school in New York. In die jaren gaf hij demon­stra­ties om T’ai Chi gro­te­re bekend­heid te geven: hij sloeg plan­ken met vuist­sla­gen door­mid­den en liet zich, lig­gend op de grond, met een moker een rots­steen op zijn buik in stuk­ken slaan. Na jaren­lan­ge beoe­fe­ning is dat waar een mens toe in staat kan zijn, maar dat was niet zijn intrin­sie­ke moti­va­tie om les te geven. Behal­ve een gevechts­kunst is het ook ‘een inner­lij­ke oefe­ning in het laten stro­men van Chi, de levens­ener­gie die door ieder mens stroomt’, aldus Wil­li­am C.C. Chen. Gestuurd van­uit het hart naar de lang­za­me bewe­ging van de vin­gers of de snel­le sto­ten van de vuist. Hij noemt T’ai Chi Ch’uan ‘fin­ger dan­cing with the fee­ling heart’, (vin­ger­dan­sen met het voe­len­de hart).

Robert de Niro

Wil­li­am C.C. Chen kreeg twee kin­de­ren die bei­den actief zijn in de T’ai Chi en vele prij­zen heb­ben gewon­nen in mar­ti­al arts kam­pi­oen­schap­pen. Zijn doch­ter Tif­fa­ny Chen geeft Robert de Niro les in T’ai Chi in de film The Intern, die in de Neder­land­se bios­co­pen te zien was. Wil­li­am C.C. Chen zelf bruist nog van levens­lust: hij geeft maan­de­lijks work­shops bin­nen en bui­ten de VS; hij schrijft arti­ke­len (die op zijn web­si­te te down­lo­a­den zijn en ver­taald in tijd­schrift TQT); en hij heeft zijn school in New York waar hij inten­sief les­geeft. Hij kan het zelf als geen ander: om con­tact te maken ‘Fee­ling with your heart’!

Mar­jo­li­ne Kam­pinga namens The Stu­dio T’ai Chi
De jaar­lijk­se work­shop van Groot­mees­ter Chen werd in 2015 geor­ga­ni­seerd door Lau­ra Sto­ne van The Stu­dio T’ai Chi en Roland van San­te van T’ai Chi School Laby­rint. In augus­tus 2016 vindt de work­shop van W. C. C. Chen weer in Amster­dam plaats, geor­ga­ni­seerd door Maartje van Staal­duij­nen. Meer info bin­nen­kort op deze website…

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top