Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » You have the right to remain silent

You have the right to remain silent

Relax More - You have the right to remain silent

De foto’s bij dit blogje zijn veel­vul­dig gedeeld op het inter­net, de afge­lo­pen maan­den. Her en der staat er een tekst bij geschre­ven in de trant van “Cana­de­se poli­tie medi­teert aan het begin van de dag”. Je zag op som­mi­ge plaat­sen twij­fel over de echt­heid van de foto, wat eigen­lijk niet heel vreemd is, gezien de hoe­veel­heid fake-nieuws die je op inter­net voor­ge­scho­teld krijgt deze dagen…

Relax More - You have the right to remain silent Maar de foto’s zijn echt. Er staan ech­te Cana­de­se poli­tie-agen­ten op. Maar het “medi­te­ren aan de start van de dag” klopt niet, het sug­ge­reert ten onrech­te dat het medi­te­ren een stan­daard onder­deel van een poli­tie-dag in Cana­da is.

De foto’s zijn enke­le van velen die zijn geno­men in het West End Bud­dhist Tem­ple and Medita­ti­on Cen­tre in Mis­sis­sau­ga, Ont­a­rio. Daar werd een gast­les ver­zorgd voor poli­tie-agen­ten van de Peel regio (in Zuid Ont­a­rio), over Boed­dhis­ti­sche filo­so­fie en mind­ful­ness meditatie.

De les werd ver­zorgd door de Eer­waar­de Dr. Bhan­te Sarana­pa­la, een ener­gie­ke jon­ge man met de bij­naam  “The Urban Bud­dhist Monk,” (de Boed­dhis­ti­sche stads­mon­nik) en die, te oor­de­len aan de Facebook pagi­na van de tem­pel, prach­tig werk doet door veel men­sen ken­nis te laten maken met medi­ta­tie en Boeddhisme.

Wat zou het gewel­dig zijn wan­neer poli­tie-agen­ten regel­ma­tig zou­den medi­te­ren, als onder­deel van hun werk. Tij­dens een cri­sis zou ik lie­ver een gewa­pen­de agent tegen­over me heb­ben die geoe­fend is in mind­ful­ness en com­pas­sie dan een onge­wa­pen­de die geïr­ri­teerd en boos is!

Laten we hopen dat dit in de nabije toe­komst gemeen­goed gaat wor­den en dat agen­ten inder­daad als start van hun dienst 20 minu­ten de stil­te in gaan.

Meer foto’s zijn te zien op de Facebook­pa­gi­na van de tem­pel.
Dit blogje is een ver­ta­ling en lich­te bewer­king van dit blog op wildmind.org.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top