Home » Learn More » Relax More » Zelf een meditatiebankje maken – tips en trucs

Zelf een meditatiebankje maken — tips en trucs

Relax More - Een meditatiebankje; zelf maken of kopen?

Inleiding

In onze zaal heb ik t.b.v. de mind­ful­ness- en com­pas­sietrai­nin­gen een aan­tal medi­ta­tie­kus­sens en ‑bank­jes beschik­baar. Enke­le daar­van heb ik zelf gemaakt. Een tijd gele­den zag ik, via mijn Qig­ong leraar, een prach­tig medi­ta­tie­bank­je, gemaakt door een kun­ste­naar en hand­boog­bou­wer uit Fin­land. Ik vond het bank­je zo mooi dat ik con­tact zocht met de bou­wer en het een tijd­je heb ver­kocht in onze toen­ma­li­ge webwinkel.

Statement

Som­mi­ge men­sen kun­nen zich geen Fins design medi­ta­tie­bank­je ver­oor­lo­ven (hij kost­te € 75,-). Ik hecht er waar­de aan te mel­den dat wat mij betreft de kwa­li­teit van je medi­ta­tie niet, ik her­haal: NIET afhan­ke­lijk is van de prijs van het medi­um waar je op zit. Er waren dan ook best wat beden­kin­gen bij onder­ge­te­ken­de voor­dat ik besloot het bank­je te gaan ver­ko­pen, omdat ik die schijn niet wil wekken.

Ik medi­teer zelf op een oud en flod­de­rig kus­sen en heb een twee­de­hands opklap­baar bank­je als reser­ve voor als ik tij­dens retrai­tes zere knie­ën mocht krij­gen (wat geluk­kig de laat­ste jaren niet meer aan de orde is).

Wat deel­ne­mers en cur­sis­ten mij gere­geld horen zeg­gen tij­dens de mind­ful­nesstrai­ning is dat je ook voor € 0,50 een medi­ta­tie­bank­je kunt maken waar­op ook die zoge­naam­de ver­lich­ting 😉 te berei­ken is. Ieder­een heeft wel drie plank­jes in de schuur lig­gen en kan 4 spij­kers uit een oude jam­pot opdie­pen en kan zo zelf een bank­je op maat maken. Eén zit­plank­je en twee staan­der­tjes zagen, in elkaar spij­ke­ren en voilà, klaar voor € 0,50. Heb je nog een rest­je verf staan, kun je hem een beet­je mooi­er maken.

Hier­on­der enke­le foto’s, som­mi­gen van eigen bank­jes, ande­ren gemaakt tij­dens een ses­shin (zen-retrai­te).

Je ziet: mis­schien geen hoog­stand­jes van design, maar zeer func­ti­o­neel. Wat dat betreft hoeft bud­get geen belem­me­ring te zijn om te medi­te­ren op een bankje.

OK, maar hoe groot moet zo’n bank­je dan zijn? En waar moet of kun je ver­der aan den­ken bij het zelf maken van een medi­ta­tie­bank­je? Lees verder!

Zelf een meditatiebankje maken — de basis

Lees deze tips rus­tig door en bekijk de teke­ning onder­aan de pagi­na, dan kom je er vast uit!

 • ver­re­weg de mees­te bank­jes zijn schuin, dat wil zeg­gen aan de voor­kant (waar je knie­ën zijn) lager dan aan de achterkant;
 • als je een plank­je niet recht maar schuin door­mid­den zaagt, heb je twee (hope­lijk even lan­ge 😉 ) plank­jes met dezelf­de schuin­te, die als staan­der kun­nen dienen;
 • je ziet ook wel bank­jes met rond gezaag­de staan­ders, zodat de hoek waar­on­der je op het bank­je zit kan ver­an­de­ren al naar gelang wat je com­for­ta­bel vindt. Niet ieder­een vindt dit pret­tig, omdat je soms wat wie­be­li­ger zit. Pro­beer lie­ver eerst met rech­te staanders;
 • een gemid­del­de maat is: 
  • breed­te: rond de 45 cm
  • hoog­te (boven­kant zit­ting): 14 à 18 cm aan de voor­zij­de, 15 à 20 cm aan de ach­ter­zij­de. Reken met een ver­schil tus­sen voor en ach­ter (schuin­te) van 2,5 cm als je zit­ting 15 cm breed is. Een voor­zij­de van 16 cm hoog levert dan een ach­ter­zij­de van 18,5 cm op;
  • diep­te: 12 à 15 cm ;
 • kun je niet kie­zen? Begin met 45 x 15 cm en een hoog­te van 16 cm voor en 18,5 cm achter;
 • een plank heeft al snel een dik­te van 18 mm, dit is dik genoeg voor een medi­ta­tie­bank­je. Het gele bank­je op de foto’s hier­bo­ven is van 12 mm mul­ti­plex en oersterk;
 • als je alleen een dun­ne plank hebt, maak je bank­je dan iets smal­ler dan 45 cm en/of maak de staan­ders niet aan de rand maar zet ze iets naar het mid­den toe (zie boven: bank­je met Yin Yang teken erop), dan wordt de draag­kracht gro­ter. Ik heb nog nooit iemand door een bank­je zien zak­ken, maar er is natuur­lijk een grens; een pan­lat is geen plank…;
 • begin je net met medi­te­ren en ben je niet al te soe­pel van lijf en leden, neem dan gerust de maat enke­le cen­ti­me­ters hoger; afza­gen is mak­ke­lij­ker dan bijzagen 😉 ;
 • is je lichaam erg weerbarstig/kwetsbaar of heb je veel (chro­ni­sche) pijn, weet dan dat het geen schan­de is om op een stoel te mediteren!
 • in elkaar zet­ten van de drie onder­de­len kan m.b.v. spij­kers of schroe­ven (ste­vi­ger) en/of met houtlijm;
 • als je alleen schroe­ven gebruikt, is het bank­je mak­ke­lijk demon­ta­bel, aan­pas­baar en weer in elkaar te zet­ten, zodat je een­vou­dig het bank­je met de voor jou ide­a­le afme­tin­gen kunt laten ontstaan;
 • ver­ste­vig even­tu­eel de hoek­ver­bin­ding met een klos­je of een meubelhoek;
 • ben je van plan je bank­je mee te nemen naar medi­ta­tie­bij­een­kom­sten, dan kun je er schar­nie­ren aan maken zodat je hem kunt inklappen;
 • als je een opklap­baar bank­je wilt, zorg dan dat de staan­ders in een gro­te­re hoek dan 90 gr. onder de zit­ting staan, zodat het bank­je sta­biel is. Je moet dan wel de staan­ders iets lan­ger maken om dezelf­de gewens­te hoog­te te bereiken;
 • zelf een medi­ta­tie­bank­je maken geeft je de kans om het een per­soon­lij­ke noot mee te geven. Je kunt bijv. een mooie uit­spa­ring te zagen in de staan­ders of met een sol­deer­bout een sym­bool of je ini­ti­a­len in het hout te ‘gra­ve­ren’;
 • een kus­sen voor op je bank­je is niet ver­plicht, maar soms pret­tig. Een net­jes opge­vou­wen hand­doek, even­tu­eel beves­tigd met twee pos­te­las­tie­ken kan al voldoen.

De juiste hoogte?

Relax More - Een mooie rechte rug, in dit geval bij een staand persoon...

Dit onder­deel ver­dient eni­ge aan­dacht. Niet iede­re hoog­te is name­lijk voor ieder mens geschikt; de ide­a­le hoog­te bestaat niet.
De bedoe­ling is dat je zit met een rech­te rug. Veel men­sen heb­ben een ver­wron­gen 😉 idee van een rech­te rug, door hun opvoe­ding (“zit recht­op!”) of mili­tai­re dienst (“geef acht!”). Dit leidt vaak tot een stram­me of over­strek­te rug. Ander­zijds leidt een niet-aan­dach­ti­ge leef­stijl of een zit­tend bestaan vaak tot een vorm van lui­heid in de rug­spie­ren. In com­bi­na­tie met het niet-weten hoe je je rug houdt (lichaams­be­wust­zijn) en den­ken dat een onder­uit­ge­zak­te hou­ding het­zelf­de is als ont­span­nen, leidt dit vaak tot een ineen­ge­schrom­pel­de of ‑gedo­ken houding.

Helaas, bei­de uiter­sten zijn een vorm van krom­me rug, alleen twee ver­schil­len­de kan­ten op.

Met een rech­te rug bij de medi­ta­tie bedoe­len we een natuur­lijk rech­te rug. Een rug die niet hol getrok­ken wordt en niet bol onder­uit­ge­zakt is. Pre­cies er tus­sen­in dus.
Een rug waar­bij de natuur­lijk hol­ling (lordo­se) in de onder­rug en (in min­de­re mate) in de nek -, en de natuur­lij­ke bol­ling (kyfo­se) in de boven­rug in stand blij­ven, zon­der over­ma­ti­ge spier­span­ning, maar zeker ook niet slap en leeg.

Dit is dus een actie­ve hou­ding, waar­bij altijd spie­ren betrok­ken zijn, maar waar­bij je jezelf kunt trai­nen in een juist bewust­zijn in het lichaam waar­door de spie­ren niet ‘over’­span­nen zijn én de juis­te spie­ren gebruikt worden.

Ove­ri­gens kan een jaar­tje Qig­ong trai­nen heel goed zijn om ten eer­ste dit bewust­zijn en ten twee­de de betrok­ken hou­dings­spie­ren te trai­nen. Meld je gerust aan voor een proef­les.

Een rechte rug

Terug naar de ide­a­le hoog­te van je bank­je.
Hoger of lager is niet per defi­ni­tie beter. Begin met een gemid­del­de hoog­te en leer te voe­len in je lichaam wat er gebeurt. Weet dat enig onge­mak niet direct wil zeg­gen dat het bank­je te hoog of te laag is, maar dat dit heel goed kan bete­ke­nen dat je rug-hou­dings­spie­ren nog wat ster­ker moe­ten wor­den.
Gebruik even­tu­eel een spie­gel tij­dens je eer­ste medi­ta­ties om je hou­ding te kun­nen zien en af en toe te cor­ri­ge­ren. Zet de spie­gel naast je neer, het gaat om recht­heid van de rug, dat is van­af de voor­kant niet te beoor­de­len. Kijk er niet de hele tijd in, dat helpt echt niet. Goed recht leren zit­ten heeft even tijd nodig; het is echt nor­maal als je in de begin­pe­ri­o­de gere­geld moet corrigeren.

Nog­maals: als je niet gewend bent op een bewus­te manier met je lichaam om te gaan, kun je (nog) niet 100% op je lichaams­ge­voel ver­trou­wen. Neem de tijd, ver­an­der niet iede­re dag je bank­je, want dan wen je nooit aan een bepaal­de hoog­te. Als je de hoog­te aan­past, voel dan ook goed of je de schuin­te aan moet passen.

Zelf een meditatiebankje maken — aan de slag!

Ik heb een bouw­te­ke­ning gemaakt om e.e.a. te ver­dui­de­lij­ken. Klik op de afbeel­ding om hem te down­lo­a­den als PDF bestand, dat is mak­ke­lij­ker te printen.

Relax More - Een meditatiebankje; zelf maken of kopen? Klik om de tekening te downloaden als PDF.

Tot slot

Het is een tame­lijk uit­ge­breid ver­haal gewor­den, maar alles wat je moet weten om zelf een medi­ta­tie­bank­je te maken is wel aan bod geweest. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Medi­te­ren is gezond. Ik wens je toe dat je medi­ta­ties op je zelf­ge­maak­te bank­je vrucht­baar mogen zijn.

Laat je in de reac­ties weten hoe het gegaan is? En als je wilt, mag je een foto van je zelf­ge­maak­te bank­je stu­ren naar ronald@relaxmore.nl, mis­schien plaats ik dan je foto wel hier­bo­ven, bij de ande­re bankjes.

Leren mediteren?

Als je dan toch een mooi bank­je hebt gemaakt, waar­om zou je dan ook niet aan jezelf gun­nen er met de juis­te mind­set op te zit­ten? Bij Relax More start ik regel­ma­tig een mind­ful­ness­trai­ning, live of onli­ne.
Leer­zaam, leuk, gezond, bewe­zen effectief. 

De vol­gen­de live groeps­trai­ning in Zut­phen start:

maan­dag sep­tem­ber 19
Geen eve­ne­men­ten gevonden! 

Bij vol­doen­de belang­stel­ling start ook weer een onli­ne groeps­trai­ning.
De vol­gen­de indi­vi­du­e­le onli­ne trai­ning kan over enke­le minu­ten begin­nen als je wilt.

Op de hoog­te blij­ven?
Schrijf je dan in voor de nieuws­brief, onder­aan deze pagina.

Als je boven­staan­de tekst en de bouw­te­ke­ning wilt gebrui­ken op je eigen web­si­te, dan mag dat, als je de teke­ning niet aan­past en een link plaatst naar www.meditatiebankjemaken.nl. Dank je wel!

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
11 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
11
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top