Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Zo heb je een vakantiegevoel en zo is het foetsie…

Zo heb je een vakantiegevoel en zo is het foetsie…

Relax More - Zo heb je een vakantiegevoel en zo is het foetsie...

Kent u die uit­druk­king, dames en heren?, als ik Domi­nee Grem­daat even aan mag halen: “Zo heb je een vakan­tie­ge­voel en zo is het foetsie…”?

Van de week las ik een stuk­je op nu.nl waar­in stond:

Ruim 60 pro­cent van de Neder­land­se vakan­tie­gan­gers is na één dag wer­ken het vakan­tie­ge­voel kwijt.
Dit blijkt uit de ING Vraag van Van­daag van afge­lo­pen week onder 51.400 res­pon­den­ten per dag.

Het vakan­tie­ge­voel ver­dwijnt gemid­deld na twee of drie dagen. Dat is zo onge­veer een hal­ve week wer­ken. Een min­der­heid lukt het lan­ger in vakan­tie­sfe­ren te blij­ven. Bij 15 pro­cent duurt de vakan­tie­roes lan­ger dan een week.

65 pro­cent van de res­pon­den­ten zegt het na terug­komst van de vakan­tie extra druk te heb­ben. Veel e‑mails en opge­sta­peld werk spe­len hier­bij een rol.

Ai, dat is eigen­lijk best zorgwekkend.
Eén dag wer­ken en het hele vakan­tie­ge­voel is weer weg. Tja…

Laten we eens kijken…

Wat is dat vakantiegevoel eigenlijk?

Ik stel mij zegs­wij­zen voor als “er even hele­maal uit zijn”, “de boel de boel laten”, “even niets hoe­ven”, tot mis­schien wel “daar heb je het hele jaar naar toe gewerkt”. Deze laat­ste hoor je ook in ande­re con­tex­ten, zoals car­na­val en het vuur­werk afste­ken tij­dens oud-en-nieuw. Maakt niet uit. Is ook een soort vakan­tie­ge­voel: iets leuks waar je lang naar uit­kijkt en wat daar­na weer voor een heel jaar voor­bij is.

OK, maar wat VOEL je dan?

Naar het schijnt gaat het vakan­tie­ge­voel gepaard met opluch­ting en een gevoel van ruim­te en vrij­heid, o.a. in de buik- en hart­streek. Er wordt dus let­ter­lijk en figuur­lijk min­der druk ervaren.

Wanneer heb je een vakantiegevoel?

Wel­nu, da’s natuur­lijk vrij logisch, na de eer­ste vraag: als je er even een week­je of paar week­jes hele­maal uit bent natuur­lijk! Waar­uit? Uit de dage­lijk­se werk­sleur. Het gaat vol­gens mij nog niet eens om het berei­zen van ver­re bestem­min­gen. Ten­min­ste: ik ken genoeg men­sen die een pret­tig vakan­tie­ge­voel heb­ben als ze 3 weken in eigen huis en tuin vertoeven.

Ove­ri­gens treedt het vakan­tie­ge­voel vaak niet direct op na het ingaan van de vakan­tie. Veel men­sen heb­ben nog een tijd­je last van een na-ijl-effect van de druk­te en het wer­ken, net als een vlieg­wiel dat pas een tijd­je na het beëin­di­gen van de aan­drijf­kracht tot stil­stand komt, of een trein die uitrolt.
Dit leidt soms tot een zoge­naam­de vakan­tie­ru­zie in hui­se­lij­ke kring…

Wanneer raak je het vakantiegevoel weer kwijt?

Als je, al dan niet terug van weg geweest, weer “aan de bak” moet. Wer­ken. Nog 49 weken tot de vol­gen­de 3 weken zomer­va­kan­tie. Vol­gens boven­staand onder­zoek dus in min­stens 60% van de geval­len al na één dag…

Hebben we alleen een vakantiegevoel in de vakantie?

De term vakan­tie­ge­voel doet ver­moe­den dat er ook een niet-vakan­tie­ge­voel bestaat. Mis­schien dat dat een moe­ten-wer­ken-gevoel is of een dage­lijk­se-sleur-gevoel.

OK, ik weet ook wel dat niet ieder­een nu direct de keu­zes kan maken die hij of zij mis­schien graag zou wil­len. Er kun­nen tal­lo­ze rede­nen zijn waar­om je nu niet anders kunt dan 49 weken hard wer­ken om dat 3 weken niet te hoe­ven. Ik ben er elf ook mee bekend, wees gerust! Ik wens je van har­te toe dat de omstan­dig­he­den ten goe­de keren!

En dat keren kan wat mij betreft in twee aspec­ten zit­ten: de omstan­dig­he­den ver­an­de­ren of de manier waar­op je met de omstan­dig­he­den omgaat veranderen.

Neem vakantie!

De Viet­na­me­se Zen­mees­ter en vre­des­ac­ti­vist Thich Nhat Hanh schreef:

Neem iede­re week een dag vakantie
Neem iede­re dag een uur vakantie
Neem ieder uur vijf minu­ten vakantie
Neem iede­re minuut tien secon­den vakantie

Koes­ter dus iede­re dag en minuut een vakan­tie­ge­voel. Oefen je opmerk­zaam­heid en leer dat er ook in die 49 weken tal­lo­ze kor­te­re of lan­ge­re momen­ten van vakan­tie­ge­voel kun­nen zijn.

Foto: Illia Che­red­ny­chen­ko on Uns­plash

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top